0912 - Digital Tinglysning

BL er løbende i dialog med Tinglysningsretten om de problemstillinger, som BL erfarer, gør sig særligt gældende for de almene boligorganisationer.

BL har senest afholdt møde med Tinglysningsretten den 19/9 2011, hvorunder navnlig de situationer, hvor boligorganisationen og ikke den enkelte afdeling, ved en fejl er registreret som adkomsthaver i tingbogen, blev drøftet.

Referatet fra mødet i Tinglysningsretten kan læses her.

I forhold til nogle af de problemstillinger der blev drøftet under mødet, er der nu efterfølgende kommet afklaring af, hvorledes en række af disse problemstillinger skal håndteres.

1. Afdeling fejlagtigt ikke anført som adkomsthaver i tingbogen

I de situationer, hvor adkomsthaver ved en fejl er anført som boligorganisationen og ikke den enkelte afdeling, skal der ifølge Tinglysningsretten sondres mellem, om fejlen er opstået før eller efter indførelsen af digital tinglysning den 8. september 2009.

Fejl opstået før indførelsen af digital tinglysning
Fejl opstået før indførelsen af digital tinglysning kan skyldes, at tinglysningskontoret ved en fejl ikke har fået registreret at det er afdelingen, der er rette adkomsthaver, men alene har anført boligorganisationen som adkomsthaver.

Sådanne fejl vil kunne berigtiges ved henvendelse til Tinglysningsretten via Tinglysningsrettens kontaktformular www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/kontakt/fast/Pages/Prof.aspx, hvori det angives, at tingbogens udvisende er forkert, og at rette adkomsthaver er en afdeling i boligorganisationen. I denne sammenhæng kan evt. vedhæftes bilag i form oprindeligt skøde, hvor afdelingsbetegnelsen fremgår.

Hvis fejlen består i at afdelingsbetegnelsen ikke er medtaget i det oprindelige skøde, vil fejlen kunne berigtiges ved anvendelse af ekspeditionstypen "anden adkomst".

I denne forbindelse vil der skulle uploades bilag sammen med anmeldelsen, der godtgør at der er tale om en fejl, jf. almenboliglovens § 16, stk. 1.

Dokumentationen kan være udskrifter af Landsbyggefondens stamdata om afdelingen i form af afdelingsskema, byggeafsnitsskemaer og regnskaber, hvoraf fremgår, at de omhandlede ejendomme indgår i afdelingen.

Tinglysningsretten har oplyst, at anmeldelserne i afgiftsmæssig henseende kan anmeldes som afgiftsfri noteringer.

Fejl opstået efter indførelsen af digital tinglysning
Hvis fejlen er opstået efter indførelsen af digital tinglysning, er det Tinglysningsrettens opfattelse, at fejlen alene vil kunne berigtiges ved anmeldelse af endeligt skøde.

Det er BL's indtryk, at problemstillingen omkring manglende angivelse af afdelingsbetegnelse udelukkende eller hovedsagligt vedrører perioden inden indførelse af digital tinglysning, og BL er derfor ikke gået ind i nærmere drøftelser om sondringen mellem berigtigelse af fejl opstået før eller efter indførelsen af digital tinglysning.

I det omfang der mod BL's indtryk skulle være problemstillinger i denne sammenhæng, opfordres boligorganisationerne til at rette henvendelse til BL.

2. Tinglysningsrettens registrering af afdelingers adkomst i tingbogen

BL har modtaget henvendelse fra nogle boligorganisationer med spørgsmål om Tinglysningsrettens procedure med registrering af afdelingers adkomst i tingbogen, hvor Tinglysningsretten anfører boligorganisationen med CVR.nr. i adkomstrubrikken og afdelingsbetegnelsen i tillægsteksten.

Spørgsmålet om Tinglysningsrettens registrering har været forelagt Vestre Landsret.

Ved kendelse af 9/1 2012 har Vestre Landsret stadfæstet Tinglysningsrettens registrering som anført ovenfor. Kendelsen kan læses her.

Kendelsen afspejler, at registrering af afdelingsbetegnelsen som kombination med boligorganisationens CVR.nr. sikrer en entydig identifikation af afdelingen i tinglysningsmæssig henseende, hvorved der sker en opfyldelse af kravet i almenboliglovens § 16, hvorefter alene afdelingen er adkomsthaver og eneste debitor i forhold til tinglyste pantehæftelser.

3. Fuldmagtsforhold

Afviste fuldmagter 
BL har erfaret, at nogle boligorganisationer inden for den sidste måneds tid har fået afvist fremsendte fuldmagter til Tinglysningsretten, uagtet at fuldmagterne har været udarbejdet i nøje overensstemmelse med tidligere fremsendte og af Tinglysningsretten accepterede fuldmagter.

BL har i denne sammenhæng rettet henvendelse til Tinglysningsretten med henblik på afklaring af problemstillingen, herunder med henblik på evt. aftale om en overgangsperiode, hvor tidligere af Tinglysningsretten accepterede fuldmagter stadig vil kunne anvendes.

Tinglysningsretten har oplyst, at problemet især gør sig gældende for administrationsorganisationerne, hvor fuldmagterne ikke opfylder kravene i tinglysningsloven § 49b og reglerne i kap. 3 i bekg. nr. 763 20/7 2009 om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden (adgangsbekendtgørelsen).

Tinglysningsretten har tidligere accepteret fuldmagterne uagtet at kravene i tinglysningsloven § 49b og adgangsbekendtgørelsen ikke var helt opfyldte, men finder ikke, at der kan bortses fra disse bestemmelser fremadrettet eller i en overgangsperiode.

Tinglysningsretten henviser i øvrigt i denne sammenhæng til, at nogle af problemerne evt. vil kunne løses ved at få registreret medarbejdere, der kan underskrive på vegne af en virksomhed (prokura), så dispositioner foretaget af den pågældende, kan tinglyses automatisk uden kontrol af virksomhedens tegningsregler i øvrigt.

Blanket til meddelelse om prokura til Den Digitale Tingbog kan findes på www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/blanketter/Pages/default.aspx

Fuldmagt vedrørende flere ejendomme
I situationer, hvor det eksempelvis i forbindelse med fusioner e.l. er nødvendigt at foretage tinglysningsmæssige dispositioner vedrørende flere ejendomme på en gang, er det muligt at udarbejde en samlet fuldmagt (§6-fuldmagt), hvor alle ejendomme angives og fremsende denne til registrering i Tinglysningsretten.

Tinglysningsretten ser i denne sammenhæng gerne, at fuldmagten fremsendes til Tinglysningsretten til godkendelse på forhånd - og efter aftale - og således, at Tinglysningsretten kontaktes løbende pr. mail med besked om, når der er foretaget anmeldelser på de af fuldmagten omfattede ejendomme.

Henvendelser om sådanne fuldmagter kan rettes til juridisk fuldmægtig Tina Birgitte Nors, tno@domstol.dk.

 4. Bilag til anmeldelser

Tinglysningsretten oplever, at der i nogle tilfælde i forbindelse med anmeldelser i tinglysningssystemet uploades en lang række bilag til anmeldelsen, uden at det af bilagene eller anmeldelsen klart fremgår, hvad bilagene nærmere skal dokumentere.

Tinglysningsretten ser derfor gerne, at de relevante steder i bilagene markeres evt. ved overstregning/understregning, eller at dette oplyses i feltet "Information til Tinglysningsretten".

I yderste konsekvens vil manglende oplysning om, hvad der ønskes dokumenteret med bilagene, kunne medføre, at anmeldelsen afvises.

5. Workshop i Tinglysningsretten den 11. april 2012

Tinglysningsretten indbyder til Workshop i Tinglysningsretten den 11. april 2012. For nærmere information om Workshoppen og tilmelding henvises til samtidig hermed af BL udsendt indbydelse.

Læs mere om digital tinglysning

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Claus Pedersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her