0312 - Fratrædelsesalder for ejendomsfunktionærer

Der har de sidste par år verseret to faglige sager i henholdsvis det civilretslige og i det fagretslige voldgiftssystem om samme overordnede emne vedrørende ejendomsfunktionærernes fratrædelsesalder, jf. § 17, stk. 4 (tidligere § 8, stk. 4) i Overenskomst for ejendomsservice.

Begge sager var rejst af ESL på vegne af et medlem.

Problemstillingen i det civilretslige system (Østre Landsret) vedrørte en fortolkning af bestemmelser i Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

ESL´s anbringende var, at bestemmelsen om, at ejendomsfunktionærerne skal fratræde, når de fylder 65 år (=nuværende folkepensionsalder) er ulovlig i henhold til lovens generelle krav om en fratrædelsesalder på 70 år. Dette krav frafaldt fagforeningen imidlertid efter møde i Østre Landsret.

Den anden sag vedrørende samme paragraf i overenskomsten omhandlede dispensationsreglen, som betyder, at en boligorganisation og den lokale fagforening kan indgå en aftale (efter ejendomsfunktionæren er fyldt 65 år) om efterfølgende at fortsætte ansættelsesforholdet i op til 12 måneder med mulighed for yderligere forlængelse.

ESL´s påstand var (på baggrund af en konkret sag i en boligorganisation), at der var skabt en overenskomstmæssig kutyme - det vil sige, at ejendomsfunktionæren automatisk havde ret til at fortsætte ansættelsesforholdet, selvom boligorganisationen havde afvist at forlænge ansættelsen. ESL kunne dog ikke dokumentere deres påstand.

BL bestred, at der havde dannet sig en overenskomstmæssig kutyme og pointerede, at siden bestemmelsen blev indført i 2005, foretages der altid en konkret vurdering i hver enkelt situation, hvor en medarbejder anmoder om en forlængelse af ansættelsesforholdet.

Opmanden i voldgiftsretten frifandt BL, og dette betyder følgende:

-      Bestemmelsen i § 17, stk. 4, gælder stadig i sin nuværende ordlyd.

-      Ejendomsfunktionærernes ansættelsesforhold ophører automatisk 
       ved (folke)pensionsalderen, der p.t. er 65 år.

-      Boligorganisationerne kan fortsætte med at indgå aftaler om 
       forlængelse (efter det fyldte 65. år) med de medarbejdere, som
       boligorganisationen selv ønsker at forlænge med.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her