6812 - Lov om den fremtidige støtteordning for solceller

Folketinget har d. 19/12 vedtaget en ny lov om den fremtidige støtteordning for solceller. Støtten sker i praksis via den såkaldte nettomålerordning. 

Reglerne om nettomåling indebærer, at en elforbruger, som producerer en del af sin strøm selv, kan anvende den egenproducerede strøm uden at betale elafgifter og PSO-tarif. 

En boligforening kan efter den vedtagne lov kun nettoafregne produktionen fra et solcelleanlæg i sit eget fælles elforbrug (f.eks. lys på fællesarealer, vaskeri, fælleshus etc.). Denne nettoafregning skal ske på timebasis. Den strøm, som ikke kan nettoafregnes, sælges til elnettet til en pris på 1,45 kr./kWh i 2013, og dette beløb reduceres gradvist til 0,60 kr. frem til 2018. 

Loven sikrer ikke den økonomiske ligestilling, der lå til grund for partiernes aftale om en ny afregning for solceller. Dette har regeringen imidlertid til hensigt at rette op på, og der er nu nedsat et hurtigt arbejdende udvalg bestående af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.  

Udvalget skal blandt andet belyse barriererne for, at lejere i almene boliger kan benytte sig af nettoafregning på linje med fx ejere i ejerforeninger. Ifølge regeringen vil en fjernelse af disse barrierer være i tråd med strategien for solcelleanlæg og øvrige små VE anlæg af 15. november 2012, der sigter mod at sikre ensartede økonomiske vilkår for anlæg, der kan nettoafregne og fælles anlæg. 

BL forventer, at udvalgsarbejdet munder ud i konkrete forslag, så der tidligt i foråret kan fremsættes lovforslag, der kan sikre en reel ligestilling i forhold til almene boliger. Men det skal også understreges, at der er tekniske barrierer, som skal løses. 

Lige nu er der således en utilfredsstillende situation præget af stor usikkerhed, hvor den netop vedtagne lovgivning om solceller i mange tilfælde ikke er anvendelig for boligorganisationer, men hvor der som nævnt inden for en kortere periode arbejdes på at give ordningen den fornødne økonomi. 

Vi vender tilbage med mere information, når der vides mere om det videre forløb. I øvrigt kan der på BL’s hjemmeside læses mere detaljeret om den vedtagne lov om solceller. Klik her.

Med venlig hilsen 

Bent Madsen  / Frans Clemmesen

Søger du bolig? - Klik her