6312 - Arbejds- og opholdstilladelse ved ansættelse af udenlandske medarbejdere

Det har givet anledning til usikkerhed, at personer med begrænset eller slet ingen arbejdstilladelse kan få udstedt et elektronisk skattekort. Nogle arbejdsgivere har derfor troet, at skattekortet også var et bevis for, at en person fuldt ud havde lov at arbejde i Danmark og har derfor i god tro ansat vedkommende. 

Fakta: 

SKAT har pligt til at udsende skattekort til alle, der ønsker at arbejde her i landet, men det er arbejdsgiverens ansvar at kontrollere, at alle ansatte har lov til at arbejde i Danmark.

Indtil 2008 havde man papirskattekort, som SKAT kunne blåstemple en tekst om, at skattekortet ikke udgjorde en arbejdstilladelse. Dette skete, hvis en tredielandsstatsborger ikke havde forevist en gyldig arbejdstilladelse. Det elektroniske skattekort, som blev indført i 2008, har ikke denne mulighed for påstempling, men det rettes der nu op på med en ny it-løsning, som gør det muligt for SKAT at lave om i forskudssystemet.

Ved hjælp af den nye løsning bliver arbejdsgivere, som henter skattekortoplysninger på et markeret personnummer – det vil sige et personnummer på en tredielandsstatsborger - automatisk gjort opmærksom på, at eSkattekortet ikke er bevis for, at personen har en arbejdstilladelse. Arbejdsgiveren bliver også gjort opmærksom på sit ansvar for at sikre, at personen har en arbejdstilladelse.

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (SFR) under Beskæftigelsesministeriet gennemfører løbende indsatser for at sikre efterlevelse af udlændingelovgivningen blandt andet gennem kontrol af løn- og ansættelsesvilkår i tilknytning til udlændinges ophold. Styrelsen vil fremover løbende modtage informationer fra SKAT om de relevante arbejdstagere og arbejdsgivere, når en arbejdsgiver har fået en sådan besked, og SFR vil anvende disse informationer i det løbende kontrolarbejde på udlændingeområdet.

Arbejdsgivere, der beskæftiger udlændinge uden fornøden tilladelse eller i strid med tilladelsens betingelser, kan straffes med bøde – i størrelsesordenen 10.000-20.000 kr. pr. ansat pr. påbegyndt måned – eller fængsel i op til 2 år.

Vejledning:

Hvis der på et eSkattekort er anført et markeret personnummer, skal boligorganisationen sikre sig, at personen har den fornødne arbejdstilladelse. BL anbefaler derfor, at boligorganisationen til enhver tid sikrer sig en kopi og dermed dokumentation for arbejdstilladelsen. Til at understøtte dette har BL udarbejdet en vejledende procedure til fremadrettet brug ved nyansættelser, men det kan endvidere bruges ved en løbende revision af ansættelseskontrakterne.

Vejledningen indeholder bl.a. en beskrivelse af regelsættet angående, hvem der må arbejde i Danmark med eller uden arbejds- og opholdstilladelse, brev til medarbejderne med tilhørende skema, og endelig udkast til en ansættelsesaftale vedrørende eksempelvis en ejendomsfunktionær.

Vejledningen findes på BL’s hjemmeside (www.bl.dk) under hovedmenupunktet ”Arbejdsgiver” og herefter i undermenuen ”HR og ledelse”.

 Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her