4712 - Råderetsbeløb, beboerindskud, påkravsgebyr, beboerklagenævnsgebyr - regulering af satserne

Efter reglerne om råderet har en beboer, der har gennemført forbedringer, ret til økonomisk godtgørelse:

A.    Maksimum for godtgørelsen, ifølge driftsbekendtgørelsen § 87 stk. 5,
       vil højst kunne udgøre 119.217 kr.

B.    Maksimum for forhøjet godtgørelse efter aftale med
       kommunalbestyrelsen, ifølge driftsbekendtgørelsen § 87 stk. 5, kan
       højst beløbe sig til 173.283 kr.

De nævnte beløb skal først anvendes fra starten af det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. december 2012.

C.    Forhøjelse af beboerindskud pr. m2. Hvis indskuddet skønnes ikke at
       kunne dække rimelige udgifter til istandsættelse ved fraflytning kan
       indskuddet i hele 2013 forhøjes uden kommunalbestyrelsens 
       godkendelse, såfremt indskuddet efter forhøjelsen ikke overstiger 
       226 kr. pr. kvadratmeter, jf. § 48 stk. 2 i lov om leje af almene 
       boliger.

D.    Påkravsgebyret efter lov om leje af almene boliger § 90, stk. 2, der
       skyldes for sen betaling af leje og anden pligtig pengeydelse i
       lejeforholdet, er i 2013 forhøjet med 4 kr. til 270 kr.

E.    Beboerklagenævnsgebyr/-beløb for indgivelse af sager for
       beboerklagenævn, jf. § 102, stk. 1, i lov om leje af almene boliger, 
       forhøjes med 2 kr. til 138 kr. i 2013.

 
Med venlig hilsen      

Bent Madsen / Frans Clemmesen  

Søger du bolig? - Klik her