5711 - Bestyrelsesvederlag for lejemålsenheder i drift

Bestemmelserne om det samlede årlige vederlag til organisations-bestyrelsen findes i § 13, stk. 1, i Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. nr. 1307 af 15. december 2009 med senere ændringer. Det fremgår heraf, at det samlede årlige vederlag til bestyrelsen i et regnskabsår ikke må overstige 69,86 kr. pr. lejemålsenhed for de første 100 leje­målsenheder i boligorganisationen og 41,91 kr. pr. lejemålsenhed for boligorganisationens øvrige lejemåls-enheder.

Bestyrelsen kan dog beslutte, at disse beløb hvert år reguleres i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik beregnede lønindeks for den private sektor med indekset for 2. kvartal 2009 = 115,8 som basis. 

Danmarks Statistik har opgjort lønindekset for den private sektor for 2. kvartal 2011 til 120,8. 

Ovennævnte 69,86 og 41,91 kr. bliver ved regulering i overensstemmelse hermed til hen­holdsvis 72,88 og 43,72.  Reguleringen har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2011. 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Keld Adsbøl

Søger du bolig? - Klik her