5411 - Råderetsbeløb, beboerindskud, påkravsgebyr, beboerklagenævnsgebyr - regulering af satserne

Efter reglerne om råderet har en beboer, der har gennemført forbedringer, ret til økonomisk godtgørelse:

A. Maksimum for godtgørelsen, ifølge driftsbekendtgørelsen § 87 
    stk. 5, vil højst kunne udgøre 117.340 kr.

B. Maksimum for forhøjet godtgørelse efter aftale med   
    kommunalbestyrelsen, ifølge driftsbekendtgørelsen § 87 stk. 5, 
    kan højst beløbe sig til 170.554 kr.

De nævnte beløb skal først anvendes fra starten af det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. december 2011.

C. Forhøjelse af beboerindskud pr. m2. Hvis indskuddet 
    skønnes ikke at kunne dække rimelige udgifter til istandsættelse 
    ved fraflytning kan indskuddet i hele 2012 forhøjes til 222 kr. 
    uden kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. § 48 stk. 2 i lov om 
    leje af almene boliger

D. Påkravsgebyret efter lov om leje af almene boliger § 90, stk. 2, 
    der skyldes for sen betaling af leje og anden pligtig pengeydelse i 
    lejeforholdet, er i 2012 forhøjet med 7 kr. til 266 kr.

E. Beboerklagenævnsgebyr/-beløb for indgivelse af sager for
    beboerklagenævn, jf. § 102, stk. 1, i lov om leje af almene 
    boliger, forhøjes med 3 kr. til 136 kr. i 2012.


 
Med venlig hilsen      

Bent Madsen / Keld Adsbøl  

Søger du bolig? - Klik her