4711 - Digital Tinglysning - nye regler

Tinglysningsretten ændrer nu den måde almene boligorganisationer og navnlig afdelingsejendomme håndteres og registreres i tinglysningssystemet, idet boligorganisationens cvr.nr. fremover skal oplyses, herunder også ved dispositioner over afdelingsejendomme.

Ændringerne er nærmere beskrevet i en ny vejledning fra Tinglysningsretten, hvori proceduren vedrørende en række dispositioner tillige er nærmere beskrevet. Vejledningen kan ses her, ligesom vejledningen ifølge Tinglysningsretten også vil blive gjort tilgængelig på www.tinglysningsretten.dk.

Vejledningen har været i høring hos BL, der ikke har indvendinger mod at afdelingsejendomme registreres med boligorganisationens cvr.nr. i adkomstrubrikken og afdelingsbetegnelse i tingbogens tillægstekst, forudsat at dette indebærer, at alene afdelingen er adkomsthaver og enedebitor i forhold til tinglyste pantehæftelser, jf. almenboliglovens § 16.

Tinglysningsretten har oplyst, at Tinglysningsretten indfører de nye regler lempeligt, så ingen anmeldelse bliver afvist.

BL havde gerne set, at vejledningen havde indeholdt nærmere beskrivelse af overgangen til de nye regler, herunder eksempelvis vedrørende anmeldelser på baggrund af allerede udstedte og registrerede fuldmagter, hvor boligorganisationens cvr.nr. ikke er oplyst, ligesom BL gerne havde set spørgsmålet om navngivning af afdelinger og berigtigelse af adkomstforhold nærmere belyst i vejledningen.

Det har imidlertid ikke været muligt, at få disse forhold uddybet af Tinglysningsretten på nuværende tidspunkt, og BL vil vende tilbage når der foreligger nyt herom.

I det omfang indførelsen af de nye regler giver anledning til problemer, eller boligorganisationerne i øvrigt oplever problemer med den digitale tinglysning, opfordres boligorganisationerne til at oplyse BL herom, således at BL kan søge disse forhold afklaret med Tinglysningsretten.

Læs mere om digital tinglysning

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Claus Pedersen

 

 

Søger du bolig? - Klik her