4511 - Ny lov om udvidet kommunal TV-overvågning af offentlige arealer m.v.

Ved lov nr. 422 af 10. maj 2011, der træder i kraft den 1. juli 2011, er der indsat en ny bestemmelse i loven om TV-overvågning som § 2a.

Efter denne bestemmelse kan en kommunalbestyrelse - efter drøftelse med den stedlige politidirektør - foretage TV-overvågning af "offentlig gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel, og som ligger i nær tilknytning til et område, der TV-overvåges i medfør af § 2, stk. 2." De organisationer, som selv har fået en tilladelse til TV-overvågning efter nævnte § 2, stk. 2, vil typisk være almene boligorganisationer i såkaldte ghettoområder, men kan også være andre foreninger og lignende, der repræsenterer husstandene i et boligområde, herunder ejerforeninger, grundejerforeninger, vejlaug eller f.eks. foreninger, dannet med det ene formål at repræsentere beboerne i spørgsmålet om TV-overvågning.

Formålet skal som angivet være et led i en generel tryghedsskabende indsats for at bekæmpe kriminalitet i området f.eks. på offentlige gader eller arealer, der plages af uro og hærværk.

De omfattede offentlige arealer skal ligge "i nær tilknytning" til et område, der allerede overvåges eller bliver det, og det vil sige "rimeligt tæt på", og det vil efter lovens forarbejder sige inden for normalt 500 meters afstand.

For offentlige arealer, der ligger i direkte - og dermed også i nær - tilknytning til et boligområde, vil der efter omstændighederne være adgang for både boligorganisationen og kommunen til TV-overvågning. Dette indebærer, at kommunen kan vælge at tilbyde boligorganisationen at bekoste, etablere og drive denne TV-overvågning.

Det kan således af flere grunde være hensigtsmæssigt at drøfte disse nye overvågningsmuligheder med kommunerne, f.eks. i forbindelse med førstkommende møde om styringsdialogen.

Det kan eksempelvis nævnes, at Borgerrepræsentationen i København med et bredt flertal netop har besluttet at åbne for sådanne overvågningsinitiativer af visse kvarterer. Derfor vil kommunen i samarbejde med boligorganisationerne og lokalmiljøerne i den kommende tid måle behovet, hvorefter politiet skal godkende de endelige planer, herunder antallet af kameraer og disses placering m.v.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her