4211 - Status på overenskomstforhandlingerne 2011

Som meddelt i BL Informerer 2711 brød forhandlingerne mellem BL og HK-privat og Faglig Puls sammen. Parterne er hovedsageligt uenige om overenskomstperiodens længde og lønrammens størrelse.

Medio juni var der efter hovedaftalens regler mæglingsmøde i Kooperationen, hvor LO og Kooperationen forsøgte at mægle mellem parterne. Det lykkedes ikke, og herefter mødes parterne efter alt at dømme i september måned, hvor en dommer deltager, og denne skal herefter udarbejde en forligsskitse.

Forligsskitsen skal efterfølgende til urafstemning. Hvis medlemmerne og øvrige kompetente organer godkender forligsskitsen, bliver denne således en del af de kommende overenskomster.

Hvis der stemmes nej, skal Kooperationens overenskomstudvalg mødes igen, men denne gang med 3 dommere, som efter at have hørt på parterne, udarbejder den endelige forligsskitse, der skal accepteres af alle aktører.

Tidsmæssigt betyder ovennævnte, at hvis alle parter siger ja til dommerens forligsskitse efter mødet i september, vil overenskomsterne således være på plads til efteråret. Men hvis de respektive parter siger nej og dermed skal mødes igen, vil overenskomstsituationen sandsynligvis først være afklaret hen mod slutningen af året.

BL´s forhandlinger med AC endte som bekendt med et overenskomstforlig. Resultatet er accepteret af BL´s bestyrelse m.m. og blev for et par uger siden blevet endelig godkendt af AC´s kompetente organer og AC-organisationernes medlemmer ved en urafstemning.

AC-overenskomsten redigeres færdigt og forventes snarest at ligge på BL´s hjemmeside, hvorfra man kan downloade den m.v.

Det er mellem BL og AC aftalt, at uagtet det foreliggende forhandlingsresultat vil et kommende forlig også kunne påvirke AC-overenskomsten, hvis det ændrer på løbetid og/eller lønramme således, at alle tre overenskomster fortsat bliver forhandlet samtidig og har samme lønramme.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her