3811 - Nyt om energimærkning (EMO)

Siden der for et par år siden var kritik af den gældende energimærkningsordning, har Energistyrelsen forholdt sig til den rejste kritik og gennem forhandlinger med ordningens forskellige aktører (herunder BL) gennemført en række ændringer af ordningen.

Disse ændringer er fastlagt i 2 bekendtgørelser:

Bek. nr. 61 af 27/01 2011 om energimærkning af bygninger og

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger (endnu ikke udstedt).

En af de væsentligste ændringer i forhold til de tidligere regler er, at energimærkning fremover vil kunne baseres på det faktiske (målte) forbrug i stedet for det teoretisk beregnede energiforbrug i ejendommen. Denne ændring forventes at billiggøre udfærdigelsen af energimærket.

Enfamiliehuse (herunder række/kædehuse) opført 25 år før energimærkningen eller senere, kan energimærkes uden en bygningsgennemgang. Enfamiliehuse, hvor byggetilladelsen er udstedt efter 1. april 2006, kan kun energimærkes uden bygningsgennemgang, hvis huset blev energimærket i forbindelse med byggeriets godkendelse.

De fleste af ændringerne er trådt i kraft, men netop muligheden for udarbejdelsen af energimærkninger efter målt energiforbrug træder i kraft fra 1. oktober 2011. Den forsinkede ikrafttrædelse skyldes, at denne ændring forudsætter udvikling og test af nye IT-systemer. 

Efter de nye regler vil energimærkning have en gyldighed på op til 10 år. Gyldighedsperioden afhænger af de mulige besparelser. Hvis der identificeres energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 år svarende til mere end 5 % af det årlige, beregnede energiforbrug, er gyldigheden 7 år. Hvis der er færre energibesparelser, forlænges gyldigheden til 10 år.

Gyldigheden af energimærkninger, der baseres på det målte energiforbrug fastholdes dog på fem år i alle tilfælde. Dette begrunder Energistyrelsen med, at der ved disse energimærkninger vil være større fokus på driftsmæssige forhold til gengæld for en mindre dybtgående registrering af bygningskomponenter. Energimærkningen vil derfor i højere grad lægge op til samspil med driftsorganisationen af bygningen, hvilket begrunder behovet for en hyppigere opdatering.

Energimærkninger udarbejdet i perioden den 1. september 2006 til den 31. januar 2011 er gyldige i 7 år. Energimærkninger udarbejdet før den 1. september 2006 er gyldige i 5 år.

Med de ændringer, som træder i kraft den 1. oktober 2011, kan der ikke på kortere sigt forventes væsentlige forenklinger af energimærkningen. BL har samarbejdet med flere almene boligorganisationer om input til Energistyrelsens udredningsarbejde for at smidiggøre og billiggøre ordningen, og der er som nævnt opnået visse resultater af denne indsats. BL fortsætter med at arbejdet for forenklinger.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Bjarne Zetterström

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

 

Bent Madsen                  /                     Brevsender

Søger du bolig? - Klik her