3311 - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet - L 208

Folketinget har d.d. vedtaget L 208. Med forslaget indføres som et forsøg et skattemæssigt fradrag for lønudgifter til istandsættelse i hjemmet. Ordningen omfatter desuden serviceopgaver som rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde. Formålet med forslaget er at lette familiernes travle hverdag, at skabe arbejdspladser og veksle sort arbejde til hvidt arbejde.

Det fremgår af forslaget, at ordningen omfatter personer i både ejer- og lejeboliger - men i realiteten får lejerne ikke de samme fordele som ejerne, når det gælder istandsættelse i hjemmet.

Der gælder følgende betingelser for ordningen:

Fradraget gives for udgifter, der er betalt og dokumenteret, til arbejdsløn til hjælp og istandsættelse i hjemmet.

  • Arbejdet skal udføres og betales i perioden fra den 1. juni 2011 til og med 2013.
  • Fradraget gives til personer over 18 år, som har folkeregisteradresse i boligen på det tidspunkt, hvor ydelsen udføres.
  • Arbejderne skal udføres af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark. Serviceopgaver kan også udføres af en person, der er 18 år og skattepligtig i Danmark.
  • Skattefradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag, hvilket svarer til et tilskud på ca. 1/3 af lønudgiften i en gennemsnitskommune. Fradraget gives til personer, der er fyldt 18 år, og kan maksimalt udgøre 15.000 kr. årligt pr. person.
  • Arbejdet skal indberettes til SKAT på en måde, der fastsættes nærmere af SKAT.

Det er fremgået af skatteministerens tilkendegivelser under behandlingen, at "i den udstrækning en lejer ifølge sin lejeaftale har råderet i forhold til at vedligeholde eller forbedre lejeboligens ydre og indre rammer og afholder disse udgifter selv, har lejer ret til fradrag."

Lovforslaget er imidlertid blevet gennemført i en sådan hast, at det ikke står helt klart, i hvilke situationer en lejer "har råderet" og "selv afholder udgiften".

Individuel råderet
Det står klart, at individuel råderet, hvor lejeren selv får udført arbejdet og selv finansierer det, er omfattet af forslaget.

Kollektiv råderet og øvrige forbedringsarbejder
På baggrund af skatteministerens besvarelse af spørgsmål 88 aftenen før forslagets vedtagelse, kan kollektiv råderet ikke antages at være omfattet af ordningen. Her beslutter den enkelte lejer selv at iværksætte arbejdet - f.eks. nyt køkken - ligesom lejeren selv betaler for forbedringen ved en huslejeforhøjelse, men det er afdelingen, der optager forbedringslånet. Det samme gælder "almindelige" forbedringsarbejder i afdelingen, hvor alle lejere i afdelingen får den samme forbedring og betaler for den via en huslejeforhøjelse.

Vedligeholdelsesarbejder
Vedligeholdelsesarbejder i afdelingen giver ikke lejerne ret til fradrag, ligesom lønudgifter til vicevært m.v. ikke kan fradrages, idet udgifterne ikke anses for afholdt direkte af lejeren.

Udgifter, der afholdes af en indvendig vedligeholdelseskonto, er ikke omfattet, idet midlerne på kontoen ikke tilhører lejeren.

Istandsættelse ved fraflytning
Istandsættelse for lejerens regning efter fraflytning er ikke omfattet, idet det er en betingelse, at lejeren bebor lejemålet.

Vi vil følge op med yderligere information på hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Birgitte Fæster

Søger du bolig? - Klik her