3011 - Ustøttede almene boligafdelinger

I den seneste tid har flere medlemmer stillet spørgsmål til mulighederne for at opføre ustøttede almene boliger eller købe og omdanne eksisterende bygninger til ustøttede almene boliger. Derfor bliver de gældende regler her kort opsummeret med udgangspunkt i LBF-orienterer nr. 328 fra 17. december 2003 og i svar fra Socialministeriet til Aalborg kommune af 15. september 2010.

I henhold til almenboligloven er der ikke hjemmel til, at en almen boligorganisation kan opføre ustøttede lejeboliger.

Det er dog lovligt for en almen boligorganisation at købe en eksisterende bygning og omdanne den til almene boliger. Det sker i givet fald uden offentlig støtte, og derfor skal de almene boligorganisationer udvise stor forsigtighed ved køb af eksisterende bygninger og ved finansieringen heraf.

Ved køb af eksisterende ustøttet byggeri, er det en betingelse for købet, at det godkendes af kommunen, at der vurderes at være behov for boligerne, at der i boligafdelingen kan sikres balanceleje inden for maksimalt 10 år, og at finansieringen på lang sigt er realistisk. Der bør således ikke tages udgangspunkt i den variable F1-rente, men derimod i ydelsen på et fastforrentet 30-årigt lån. Endvidere er det ikke tilladt at anvende afdragsfrie lån, ligesom man bør være opmærksom på, at der ikke er hjemmel til, at kommunen kan give garanti for realkreditbelåningen.

En ustøttet afdeling skal i lighed med støttede afdelinger bidrage til boligorganisationens dispositionsfonde og arbejdskapital samt til Landsbyggefonden. Dette gælder bidrag til dispositionsfonden såvel som de midler, der fremkommer ved udamortisering af lån i afdelingen, jf. Landsbyggefondens regulativ fra februar 2007. Afdelingerne vil ikke være omfattet af Byggeskadefonden, mens de vil være omfattet af det almindeligt gældende regelsæt for almene boliger.


Med venlig hilsen

Bent Madsen / Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her