2711 - Status på overenskomst

BL´s overenskomstudvalg har siden begyndelsen af 2011 forhandlet overenskomstfornyelse med henholdsvis HK (administrative medarbejdere), Faglig Puls (inspektører) og AC (akademikere).

I slutningen af februar og i begyndelsen af marts måtte overenskomstudvalget desværre konstatere, at det ikke var muligt at nå til enighed med HK og Faglig Puls om en ny aftale. Uenigheden skyldes primært overenskomsternes løbetid og lønrammens størrelse.

Imidlertid blev AC og BL ultimo marts enige om at forny akademikernes landsdækkende overenskomst.

Overenskomsten gælder for en 3-årig periode, dvs. 2011-2014. Den samlede ramme for den ny overenskomst er 5,63 %, og omkostningerne i rammen fordeler sig således:

Tabel 1: Aftalt stigning i lønramme

Emne:

2011

2012

2013

I alt

Lønregulering

1,07

2,27

2,26

5,60

Overgang til grundløn 1

0,02

 

 

0,02

Feriepenge til nyuddannede ansatte

0,01

 

 

0,01

I alt

1,10

2,27

2,26

5,63


Til sammenligning kan det nævnes, at der på det kommunale område blev forhandlet en 2-årig aftale med en samlet lønramme på godt 4,0 %, når der korrigeres for reguleringsordningen. BL's overenskomstudvalg sigtede efter en 3-årig fornyelse, da et af udvalgets mål var at få alle den almene sektors landsdækkende overenskomster i samme takt fra 2014. Samtidig er det opfattelsen, at den samlede lønramme på 5,63 % er rimelig og balanceret ramme, som nu også er tiltrådt af BL's bestyrelse.

Elementer i overenskomsten
Der er, som det også fremgår af tabel 1, ikke forhandlet nye større emner ind i den eksisterende AC-overenskomst, og nedenfor er en kort gennemgang af hovedpunkterne:

Lønregulering:
Akademikernes grundlønninger og alle tillæg reguleres den 1. april 2011 med 1,07 %, 2,27 % i 2012 og 2,26 % i 2013.

Overgangsordning:
Overenskomstparterne besluttede, at de akademikere, som ikke er indplaceret på grundløn 1 og i øvrigt opfylder kravene til at være omfattet af overenskomsten, frem mod 1. april 2012 skal føres over på grundløn 1. Selve indplaceringen på skalaen er omkostningsneutral, men AC har betalt for de eventuelle følgende automatiske anciennitetsoprykninger, der vil være over de næste år med de pågældende medarbejdere. Ordningen omfatter i alt ca. 20 medarbejdere.

Feriepenge til nyuddannede:
Nyuddannede akademikere har som udgangspunkt ikke ret til betalt ferie, men med overenskomsten indføres en ret til 3 ugers ferie med løn under medarbejderens førstkommende ferie. Der ansættes kun få nyuddannede akademikere i sektoren og omkostningen vil således være begrænset. 

Herudover var der enkelte justeringer af den nuværende overenskomst, herunder præcisering af merarbejde for medarbejdere uden højeste arbejdstid, chefer/ledere ansat før 1. april 2009 ligestilles med chefer/ledere ansat efter 1. april (gælder bl.a. barsel m.m.) og en vejledning vedrørende omsorgsdage.

Procedure
Efter den indgåede aftale med AC, skal overenskomsten efterfølgende godkendes af de respektive kompetente organer, hvorefter den bliver sendt til urafstemning blandt AC´s medlemmer. Den er som nævnt godkendt af BL's bestyrelse. Hvis det samlet bliver et ja, er overenskomsten på plads for de næste 3 år. Overenskomsten kan dog også bero dog på afgørelsen af overenskomsterne for inspektører og HK-medarbejdere, hvis disse afgøres i kooperationens overenskomstudvalg som treårige aftaler, idet en afgjort ramme på over 5,63 pct. over tre år så også skal afspejles i AC-overenskomsten.

Reaktion fra HK og Faglig Puls
Hvorledes HK og Faglig Puls vil forholde sig til AC-resultatet er på dette tidspunkt uvist, men der to muligheder. Enten at forhandlingsresultatet med AC kopieres både hvad angår den samlede lønramme og løbetiden, eller at de videre forhandlinger fortsættes i Kooperationens overenskomstudvalg anført af en dommer.

Det vurderes mest sandsynligt, at HK og Faglig Puls vil koordinere deres reaktion, dvs. at begge forbund enten kopiere AC-resultatet eller går i Kooperationen.

Fortsættes forhandlingerne i Kooperationen vil BL og HK/Faglig Puls forelægge deres respektive argumenter, og på denne baggrund vil dommeren udarbejde et forligsudkast, som vil blive sendt ud til de respektive medlemmer til urafstemning.

Hvis forligsudkastet bliver forkastet af de ansatte, træder Kooperationens overenskomstudvalg sammen igen, men denne gang med 3 dommere, og den forligstekst, som dommerne bliver enige om, vil blive det endelige overenskomstresultat, som alle parter skal rette sig efter.

Da der allerede nu foreligger en færdigforhandlet overenskomst, er det sandsynligt, at dommeren i Kooperationens overenskomstudvalg vil bygge en forligstekst på AC-resultatet.

BL vil løbende informere omkring overenskomstsituationen.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her