1011 - Pension af ferietillæg for ejendomsfunktionærer

Pension af ferietillæg for ejendomsfunktionærer

I forbindelse med indførelsen af arbejdsmarkedspensionerne tilbage i 1992 blev BL og ESL enige om et pensionsprotokollat, hvori der bl.a. står, at " pensionsbidraget udgør x-% af den ferieberettigede løn plus ferie- og søgnehelligdagsbetaling".

I det efterfølgende BL-informerer udsendt i 1993 var der ikke nærmere redegjort for ovennævnte sentens.

I 2009 blev ovennævnte formulering til en faglig sag, som for kort tid siden blev afgjort i en faglig voldgift i Kooperationen, jf. bilag.

Stridens kerne omhandlede ordet "feriebetaling", som ESL mente tillige omfattede pension af det årlige i april/maj måned udbetalte ferietillæg, mens BL hævdede, at ordet blot dækkede løn under ferie, herunder betaling til timelønsansatte. Til støtte herfor henviste BL bl.a. til en arbejdsgivervejledning om arbejdsmarkedspensionen udarbejdet af Pension Danmark i 1993.

Dommeren (opmanden) vurderede imidlertid problemstillingen således, at begrebet "feriebetaling" omfattede det årlige ferietillæg.

Dommeren valgte imidlertid at se bort fra den sædvanlige forældelsesregel på 5 år, og BL blev grundet sagens øvrige omstændigheder heller ikke pålagt bod for brud på overenskomsten.

Voldgiftsafgørelsen betyder derfor, at boligorganisationer, der ikke betaler pension af ejendomsfunktionærernes ferietillæg, skal implementere dette ved en tilbageregulering fra 1. maj 2009.

Ved tilbagereguleringen skal boligorganisationerne beregne det samlede pensionsbidrag på i alt 15 % for 2009 og 2010, mens der fra 2011 og fremover skal betales det sædvanlige arbejdsgiverbidrag på 10 %.

Dommen betyder alt andet lige en merudgift for de boligorganisationer, som aldrig har indbetalt pension af ferietillægget, men samme boligorganisationer skal dog også huske på, at de har sparet en del penge siden 1993, hvor den egentlige indbetaling skulle have været påbegyndt.

Ovennævnte dom og fremtidig udmøntning gælder alene ejendomsfunktionærerne og ikke for andre personalegrupper i den almene sektor med mindre, der er indgået lokalaftaler herom.

 Med venlig hilsen

 Bent Madsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her