0211 - Nye regler om grundskyld og fradrag for forbedringer - L 65

Hvad er grundskyld?
Ejendomsskatten (grundskylden) til kommunen beregnes af grundværdien minus eventuelle fradrag for forbedringer. Fradraget for forbedringer (byggemodning) er gældende i 30 år fra udførelsen af byggemodningen. Der er som udgangspunkt tale om et fast fradrag, men det kan ændres ved genoptagelse, hvis man kan dokumentere, at det oprindelige fradrag var fastsat forkert. Mange boligorganisationer har i de senere år fået forhøjet det oprindelig fastsatte fradrag.

Det er den enkelte kommune, der fastsætter grundskyldspromillen, og derfor kan den variere fra kommune til kommune.

Der er et loft over, hvor meget ejendomsskatten må stige fra år til år. Det betyder, at beregningsgrundlaget maksimalt må være det foregående års afgiftspligtige grundværdi forhøjet med en tillægsprocent. For skatteåret 2011 er procenten 7.

Hvad ændres med lovforslaget?
Med vedtagelsen af L 65 skabes der lovhjemmel til en praksis, som har været gældende siden 2005. I forbindelse med en klagesag er det blevet konstateret, at denne praksis har manglet lovhjemmel i perioden 2005-2010.

Fra 2005 til 2010 har man ved forhøjelse af fradrag undladt at omberegne grundskyldsloftet, men i stedet fratrukket fradraget i årets faktiske grundværdi. Det betyder, at man ikke fuldt ud - og i nogle tilfælde slet ikke - har mærket effekten af forhøjede fradrag.

Fremadrettet vil man som hovedregel ikke mærke nogen ændringer, idet den nye regel svarer til den hidtidige praksis.

Bagudrettet skal Indenrigsministeriet og Skatteministeriet foretage omberegninger af grundskatteloftet for perioden 2005-2010 for grundejere, der har fået en ændring af fradragene uden at få grundskatteloftet omberegnet. Har man betalt for meget grundskyld i denne periode, vil det blive tilbagebetalt. Ministerierne skønner, at der skal tilbagebetales grundskyld for i alt ca. 1 mia. kr.

 For BL's medlemmer betyder det følgende:

  • Har man rejst krav om ændring af fradrag for forbedringer inden 2005, så er ændringen slået igennem i basisåret 2001, der danner udgangspunkt for skatteloftet.  Dermed har man siden 2001 og fremover glæde af fradragene i form af et lavere skatteloft. Man skal derfor ikke foretage sig noget, og man er ikke berettiget til yderligere tilbagebetaling.
     
  • Har man først fået ændret fradraget i perioden 2005-2010, vil dette være sket uden omberegning af loftet. Når man har mærket en økonomisk fordel af det skyldes det, at fradraget er så stort, at det går "ned under" loftet. Man vil fremadrettet ikke mærke nogen ændring, men man kan have penge til gode for 2005-2010, fordi praksis for 2005-2010 (altså den manglende omberegning af loftet) er blevet erklæret ulovlig. Man skal som udgangspunkt ikke foretage sig noget. SKAT vil lave nogle kørsler, for at finde frem til dem, der har fået ændret fradrag uden at få omberegnet loftet. Man skal selvfølgelig være opmærksom på, om man bliver "fundet", ellers skal man selv henvende sig - kravet forældes 1. januar 2014.

  • Medlemmer, der slet ikke har rejst nogen krav om ændring af fradrag for byggemodning endnu, kan stadig nå det, hvis de vurderer, at der er grundlag for at få ændret fradrag. Her følger man de almindelige frister for ændring af ejendomsvurderinger, som betyder, at man for ændringer vedr. 2007 skal klage til skattemyndighederne senest 1. maj 2011, for 2008 senest 1. maj 2012 osv. Yderligere er reglerne sådan, at omberegninger baseret på ændringer vedrørende 2007 først har virkning for skatteåret 2009. Har man endnu ikke rejst noget krav om omberegning, vil man altså som udgangspunkt kun få nedsat betalingen i 2009 og 2010.

  • Ændringer i perioden 2001-2010 er altså sket enten som ændring af basisåret eller som en nedsættelse uden omberegning af loftet. Det kan dog ikke udelukkes, at enkelte boligorganisationer i konkrete situationer har fået omberegnet loftet. I så fald vil loftet fra 2012 blive beregnet efter de nye regler, dvs. uden de forhøjede fradrag.

Mange af BL's medlemmer har brugt firmaet Rafn og Søn til at føre ovennævnte sager. Firmaet har oplyst, at boligorganisationer, der allerede er kunder hos dem, ikke behøver at foretage sig noget i anledning af de nye regler. Firmaet gør selv alle kundernes krav op og anmelder disse overfor SKAT. Dette arbejde forventes afsluttet inden udgangen af første kvartal. Firmaet vil herefter give sine kunder nærmere besked.

Med venlig hilsen

Bent Madsen /Birgitte Fæster

Søger du bolig? - Klik her