5310 - Ny mulighed for støtte fra Regionalfonden til energirenove-ring af almene boliger

Nye EU-regler åbner mulighed for tilskud fra Regionalfonden til forbedret energieffektivitet og brug af vedvarende energi i eksisterende boliger.

Hvad kan man få støtte til?
Almene boligorganisationer kan søge om støtte til energieffektivisering i boliger. Støtten gives efter de almindelige regler og principper for støtte fra Regionalfonden. Det betyder, at arbejderne skal understøtte vækst og innovation i den lokale region. Det er altså ikke nok, at arbejderne styrker den enkelte boligafdeling.

Støttemuligheden omfatter ikke almindelig renovering, men kan være en mulighed for boligorganisationer, der ønsker at indgå i et regionalt udviklingsarbejde på energiområdet. Det vil formentlig være en fordel, at projekterne er af en vis størrelse og forankrede i et samarbejde med kommunerne og det lokale erhvervsliv og/eller uddannelsesinstitutioner.

Udbudsreglerne og EU's statsstøtteregler skal overholdes.

Hvor meget støtte kan man få?
Støtten fra Regionalfonden gives som et kontant tilskud på baggrund af dokumenterede, afholdte og betalte udgifter. Støtten kan højst udgøre 50 pct. af udgiften.

Højst 4 % af regionalfondsprogrammets samlede ramme på knap 250 mio. euro i perioden 2007-2013 kan anvendes til denne type projekter.

De regionale vækstfora
Det er Erhvervs- og Byggestyrelsen, der har det overordnede ansvar for anvendelsen af midlerne i Regionalfonden i Danmark. De seks regionale vækstfora i regionerne Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland, Hovedstaden og på Bornholm afgiver indstilling om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter.

I vækstforaene sidder repræsentanter for erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og lokale og regionale myndigheder.

Hvert regionalt vækstforum udarbejder en strategi for regionens vækst og erhvervsudvikling, som tager afsæt i den enkelte regions vilkår. Strategierne udgør en del af grundlaget for regionernes udviklingsplaner. Vækstforaene udvikler og prioriterer også den indsats, der skal omsætte strategien til konkrete forbedringer af de regionale vækstvilkår. Det gør de bl.a. ved at indstille til regionsrådet om anvendelsen af regionale midler til erhvervsudvikling.

Hvordan ansøger man?
I første omgang skal interesserede medlemmer rette henvendelse til deres regionale vækstforum for at drøfte mulighederne. Nogle vækstfora lægger særlig vægt på energieffektivisering, mens andre har fokus på andre ting.

For en mere detaljeret beskrivelse af støttemulighederne og betingelserne henvises til "Retningslinier for strukturfondsfinansierede projekter 2007-2013".

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Birgitte Fæster

Søger du bolig? - Klik her