5210 - Eventuelle erstatningskrav mod staten som følge af tinglysningsskandalen

I fortsættelse af BL's efterlysning den 15. september 2010 på hjemmesiden af eventuelle erstatningskrav som følge af tinglysningsskandalen skal vi med dette BL-Info gentage vores opfordring til de af vore medlemmer, der - som følge af indførelsen af den digitale tinglysning fra september 2009 - mener at have lidt betydelige økonomiske tab.

Sådanne tab vil typisk være opstået ved, at man ikke i rimelig tid har kunnet få tinglyst de endelige (realkredit-) lån med den dertil hørende offentlige støtte i forbindelse med finansieringen af nybyggeri. I andre sager end nybyggeri kan der også være opstået tab p.g.a. manglende eller meget forsinkede tinglysningsekspeditioner.

Forsinkelserne skal i givet fald have været væsentlige, hvilket normalt vil sige en ekspeditionstid på mindst 1 måned, svarende til 30 kalenderdage. Endvidere skal der kunne dokumenteres og påvises et betydeligt økonomisk tab i den pågældende sag, og der skal endelig kunne argumenteres for, at forsinkelsen og tabet netop skyldes den mangelfulde og fejl- og forsinkelsesbehæftende digitalisering af al tinglysning på fast ejendom i Danmark. Helt ekstraordinært og atypisk lange sagsbehandlingstider vil efter en mere individuel vurdering også kunne være erstatningspådragende for staten, hvis disse forsinkelser har ført til tab for boligorganisationen/afdelingen.

Der kan endvidere henvises til Kammeradvokatens vurderinger fra den 14. september 2010 i sammenfatningen af hans erstatningsretlige undersøgelse, selvom denne ikke direkte omfatter sager fra den almene sektor.  Denne vurdering kan findes på:

http://www.domstol.dk/om/Nyheder/Pressemeddelelser/Documents/Kammeadvokatens sammenfatning.pdf

Når og hvis vi modtager sådanne velbegrundede erstatningskrav fra medlemmerne, vil vi i samråd med BL' s advokat på denne sag, adj. professor, dr.jur. Eigil Lego Andersen, nærmere vurdere de fremsendte krav med henblik på en samling heraf til brug for et samlet eller flere forskellige søgsmål mod staten, efter eventuelt først at have søgt fri proces. Da Justitsministeriet ønsker alle principielle sager fremmet, kan vi kun opfordre de pågældende medlemmer til hurtigst muligt at fremsende den således ønskede dokumentation til BL's sekretariat, att. juridisk konsulent Preben Mathiesen på mail pm@bl.dk og telefon direkte 33 76 20 56.

Læs mere om digital tinglysning

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her