4910 - Bestyrelsesvederlag for lejemålsenheder i drift

Bestemmelserne om det samlede årlige vederlag til organisationsbestyrelsen findes i § 13, stk. 1, i Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. nr. 1307 af 18. december 2009 med senere ændringer. Det fremgår heraf, at det samlede årlige vederlag til bestyrelsen i et regnskabsår ikke må overstige 69,86 kr. pr. lejemålsenhed for de første 100 leje­målsenheder i boligorganisationen og 41,91 kr. pr. lejemålsenhed for boligorganisationens øvrige lejemålsenheder.

Bestyrelsen kan dog beslutte, at disse beløb hvert år reguleres i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik beregnede sæsonkorrigerede lønindeks for den private sektor med indekset for 2. kvartal 2009 = 115,8 som basis.

Danmarks Statistik har opgjort lønindekset for den private sektor for 2. kvartal 2010 til 118,5. 

Ovennævnte 69,86 og 41,91 kr. bliver ved regulering i overensstemmelse hermed til hen­holdsvis 71,49 og 42,89 kr.  Reguleringen har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2010.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Keld Adsbøl

Søger du bolig? - Klik her