3610 - Overenskomst for ejendomsfunktionærer 2010

Overenskomsten gælder for en 2-årig periode, dvs. 2010-2012. Den samlede ramme for den ny overenskomst er 3,60 %, som omkostningerne i rammen fordeler sig således:

Emne:

2010

2011

I alt

Lønregulering

1,40 %

1,40 %

2,80 %

Seniorordning

0,30 %

 

0,30 %

Barsel, familieorlov m.m.

0,20 %

 

0,20 %

Decentral løn

 

0,30 %

0,30 %

I alt

1,90 %

1,70 %

3,60 %

Med hensyn til den samlede rammes størrelse må det blot konstateres, at den generelle økonomiske situation med stigende arbejdsløshed m.m. afspejler sig i overenskomsterne både på det private arbejdsmarked og i overenskomsten for ejendomsfunktionærerne. Det skal bemærkes, at procenterne for seniorordning og barselorlov m.m. er den pris ESL har betalt for goderne – og ikke tal, som skal udmøntes. 

Bl.a. grundet den snævre lønramme er der ikke forhandlet nye større emner ind i den eksisterende overenskomst, men nedenfor følger en skematisk gennemgang af nogle af hovedpunkterne:

Lønregulering:

Ejendomsfunktionærernes grundlønninger og alle tillæg (undtagen det personligt uregulerede tillæg) reguleres med 1,4 % den 1. marts 2010 og 1. marts 2011.

Decentral løn:

Udbygningen af decentral løn fortsætter i overenskomstperioden med 0,30 %. ESL havde som mål at afskaffe den decentrale løn, men dette afviste BL. De decentrale lønmidler skal udmøntes i 2011.

Barsel, familieorlov m.m.:

Af administrative grunde m.m. vil ejendomsfunktionærerne fremover være omfattet af de samme betingelser som HK´ere, inspektører og akademikere, når det gælder barsel, orlov, familieorlov m.m. Særlige bestemmelser bl.a. omkring sygdom m.m. vil dog blive bibeholdt.

Seniorordning:

Seniorordningen for ejendomsfunktionærerne bliver den samme som i de øvrige landsoverenskomster og implementeres på samme måde.

Unge uddannede ejendomsserviceteknikere:

Grundet særlige problemer vedrørende ansættelse af unge uddannede ejendomsserviceteknikere under 30 år er BL og ESL enige om at indføre en ny lønmodel for denne gruppe. Lønmodellen betyder, at en ejendomsservicetekniker under 30 år starter med en løn som en varmemester og først i det 3. år opnås den overenskomstaftalte løn.

Som en del af ovennævnte aftale har parterne aftalt en målsætning om 25 elevpladser årligt indenfor ejendomsserviceteknikeruddannelsen.

Herudover er der indgået et protokollat om samarbejde og anvendelse af underleverandører for at forhindre forringelser af overenskomstmæssige vilkår på grund af underbydende virksomheder, herunder virksomheder, som forringer løn- og ansættelsesvilkår på området gennem brug af underleverandører. Protokollatet svarer til de aftaler, som er indgået på det øvrige arbejdsmarked.

Overenskomsten og en løntabel findes på BL´s hjemmeside under hovedpunktet ”Rådgivning” og herefter under menupunktet ”Arbejdsmarked”.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her