3410 - Ny lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

Folketinget har vedtaget og regeringen stadfæstet vedlagte nye lov nr. 492 af 12. maj 2010 om at skærpe og forbedre mulighederne for at håndhæve gældende udbudsregler m.v.

Loven træder allerede i kraft den 1. juli 2010 og er en opfølgning på EU’s tilsvarende kontroldirektiv. De nye og skrappere sanktionsmuligheder over for ordregivere, der ikke overholder udbudsreglerne, skulle gøre konkurrencen mere effektiv. Således kan grove overtrædelser give bøde, eller føre til at en ulovligt indgået kontrakt annulleres/erklæres for uden virkning samtidig med, at ”forbigåede” virksomheders klagemuligheder forbedres betydeligt.

Dette kan videre føre til, at betydelige og store erstatningskrav rettes mod de ordregivere, der har overtrådt reglerne.

Blandt de vigtigste ændringer i forhold til tidligere kan der i øvrigt peges på følgende:

  1. Den såkaldte stand-still-periode forlænges fra 10 til 15 kalenderdage ved underretning om tildelingsbeslutningen med brev. Perioden er stadig 10 kalenderdage ved digital underretning. Denne periode er som bekendt en obligatorisk pause i udbudsprocessen mellem ordregiverens beslutning om at tildele en kontrakt og hans underskrift på aftalen, se nærmere i lovens §§ 2 og 3.
  2. Ordregiverens underretning skal efter § 2, stk. 2, være ledsaget af en kort redegørelse for de relevante grunde for den trufne beslutning og underretningen skal angive, hvornår stand-still-perioden udløber. Det vil ofte være hensigtsmæssigt at vedlægge eller vedhæfte evt. relevante bedømmelses- og tildelingsskemaer.
  3. Indbringes en sag for Klagenævnet for Udbud i stand-still-perioden af en klageberettiget, jf. lovens § 6, tillægges klagen automatisk opsættende virkning, indtil Klagenævnet senest 30 kalenderdage efter klagens modtagelse har afgjort, om klagen skal have yderligere opsættende virkning, før klagen afgøres endeligt, jf. § 12.
  4. Samtidig med den nye lovs ikrafttræden ophæves den tidligere lov om Klagenævnet for Udbud.

Vi må hermed opfordre medlemmerne og disses rådgivere til at sætte sig nøje ind i de nye regler, og som bekendt rådgiver BL’s Udviklingsafdeling gerne medlemmerne i konkrete udbudssager m.v.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her