2810 - Overenskomst for gartnere 2010

BL og 3F blev ultimo april 2010 enige om en overenskomst for gartnere ansat i den almene sektor. Overenskomsten er i løbet af maj måned godkendt af overenskomstparternes respektive bestyrelser og gælder for en 2-årig periode, dvs. 2010-2012. Den samlede ramme for den ny overenskomst er 3,60 %, og omkostningerne i rammen fordeler sig således: 

Emne:

2010

2011

I alt

Lønregulering

1,00 %

1,20 %

2,20 %

Valgfri ordning

 

1,00 %

1,00 %

Seniorordning

0,30 %

 

0,30 %

Barsel, familieorlov m.m.

0,10 %

 

0,10 %

I alt

1,40 %

2,20 %

3,60 %

Med hensyn til den samlede rammes størrelse må det blot konstateres, at den nuværende økonomiske situation med bl.a. højere arbejdsløshed afspejler sig i overenskomsterne på det private arbejdsmarked, i den nylig afsluttede overenskomst for ejendomsfunktionærer og dermed også for denne overenskomst. Det skal bemærkes, at procenterne for seniorordning og barselorlov m.m. er den pris 3F har betalt for goderne – og ikke tal, som skal udmøntes.

Gartneroverenskomsten er i struktur bygget op som de øvrige landsoverenskomster, mens indholdsmæssigt indeholder overenskomsten både bestemmelser fra de lokalt forhandlede gartneroverenskomster og fra ejendomsfunktionæroverenskomsten. Vedrørende sidstnævnte skal det dog bemærkes, at gartnerne ikke opnår en reguleringsordning eller får en decentral lønmodel i deres overenskomst.

Nedenfor gennemgås kort enkelte punkter fra den nye overenskomst:

Lønregulering:

Gartnernes løn reguleres med 1,0 % den 1. april 2010 og med 1,20 % den 1. april 2011.

Valgfri ordning:

BL var fra starten af forhandlingerne ikke umiddelbart indstillet på at efterkomme 3F´s ønske om en valgfri ordning. Men grundet bl.a. at adskillige af de tidligere lokalt forhandlede gartneroverenskomster allerede indeholdt en sådan ordning, og at nogle af de øvrige landsoverenskomster tillige indeholdt en valgfri ordning, samt forløbet af den generelle forhandling valgte BL´s overenskomstudvalg at imødekomme gartnernes ønske.

Gartnerne kan vælge 1 % til enten lønstigning eller forhøjelse af ferietillægget eller pensionsbidraget.

Barsel, familieorlov m.m.:

Af administrative grunde og fordi de lokalt forhandlede gartneroverenskomster allerede indeholdt disse bestemmelser, vil gartnerne fremover være omfattet af de samme betingelser som HK´ere, ejendomsfunktionærerne, inspektører og akademikere, når det gælder barsel, orlov, familieorlov m.m.

Seniorordning:

Seniorordningen for gartnerne bliver den samme som i de øvrige landsoverenskomster og implementeres på samme måde.

Herudover er der indgået et protokollat om samarbejde og anvendelse af underleverandører for at forhindre forringelser af overenskomstmæssige vilkår på grund af underbydende virksomheder, herunder virksomheder, som forringer løn- og ansættelsesvilkår på området gennem brug af underleverandører. Protokollatet svarer til de aftaler, som er indgået på det øvrige arbejdsmarked.

I forhandlingerne med 3F har BL´s overenskomstudvalg desuden sikret, at gartnere ansat på ejendomsfunktionæroverenskomsten forbliver på denne med mindre alle parter er enige om en overførsel til den ny gartneroverenskomst.

Overenskomsten og en løntabel findes på BL´s hjemmeside under hovedpunktet ”Rådgivning” og herefter under menupunktet ”Arbejdsmarked”.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her