2010 - Overenskomst for ejendomsfunktionærer 2010

Forhandlingsudvalgene fra BL og ESL blev medio marts 2010 enige om en ny overenskomst for ejendomsfunktionærerne. Overenskomsten gælder for en 2-årig periode, det vil sige 2010-2012. 

BL´s forretningsudvalg vil på et møde den 20. april 2010 få forelagt overenskomstresultatet til godkendelse som kompetent forsamling. Bestyrelsen har sideløbende fået samme papir og dermed mulighed for at kommentere forliget. Ligeledes har landsdelbestyrelsen hos ESL vedtaget, at overenskomsten sendes til urafstemning blandt ejendomsfunktionærerne, og resultatet af denne foreligger ultimo april.

Hvis BL´s forretningsudvalg godkender overenskomsten, og ejendomsfunktionærerne siger ja ved urafstemningen, udsendes en BL-informerer til BL´s medlemmer med både overenskomsten i en foreløbig papirudgave og en ny løntabel.

Hvis enten BL´s forretningsudvalg og/eller ejendomsfunktionærerne afviser forhandlingsresultatet, går parterne til forligsmøde i Kooperationen. Dette vil dog yderligere forsinke en offentliggørelse af den nye overenskomst.

Den samlede lønramme for den ny overenskomst er 3,60 %, som fordeler sig således:

Emne:

2010

2011

I alt

Lønregulering

1,40 %

1,40 %

2,80 %

Seniorordning

0,30 %

 

0,30 %

Barsel, familieorlov m.m.

0,20 %

 

0,20 %

Decentral løn

 

0,30 %

0,30 %

I alt

1,90 %

1,70 %

3,60 %

Med hensyn til den samlede rammes størrelse er det BL´s klare vurdering, at den ligger inden for rammerne af overenskomster på det private arbejdsmarked.

Bl.a. grundet lønrammen er der ikke forhandlet nye større emner ind i den eksisterende overenskomst, men nedenfor følger en skematisk gennemgang af hovedpunkterne:

Lønregulering:

Ejendomsfunktionærernes grundlønninger og alle tillæg (undtagen det personligt uregulerede tillæg) reguleres med 1,4 % den 1. marts 2010 og 1. marts 2011.

Decentral løn:

Udbygningen af decentral løn fortsætter i overenskomstperioden med 0,30 %. ESL havde som mål at afskaffe den decentrale løn, men dette afviste BL. Vi kunne godt have ønsket os en større procent, men af hensyn til balancen i den overordnede lønramme fravalgte vi dette. De decentrale lønmidler skal udmøntes i 2011.

Barsel, familieorlov m.m.:

Af administrative grunde m.m. vil ejendomsfunktionærerne fremover være omfattet af de samme betingelser som HK´ere, inspektører og akademikere, når det gælder barsel, orlov, familieorlov m.m. Særlige bestemmelser bl.a. omkring sygdom m.m. vil dog blive bibeholdt.

Seniorordning:

Seniorordningen for ejendomsfunktionærerne bliver den samme som i de øvrige landsoverenskomster og implementeres på samme måde.

Unge uddannede ejendomsserviceteknikere:

Grundet problemer vedrørende ansættelse af unge uddannede ejendomsserviceteknikere under 30 år er BL og ESL enige om at indføre en ny lønmodel for denne gruppe. Lønmodellen betyder, at en ejendomsservicetekniker under 30 år starter med en løn som en varmemester og først i det 3. år opnås den overenskomstaftalte løn.

Endvidere har parterne aftalt en målsætning om 25 elevpladser årligt indenfor ejendomsserviceteknikeruddannelsen.

Herudover er der indgået et protokollat om samarbejde og anvendelse af underleverandører for at sikre, at der også er ordnede løn- og arbejdsforhold hos evt. underleverandører. Protokollatet svarer til de aftaler, som er indgået på det øvrige arbejdsmarked.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her