1910 - Lønstatistik 2009

Lønstatistikken for 2009 er nu færdig og består af fire personalegrupper:

  •  ejendomsfunktionærer
  •  administrativt personale
  •  inspektører
  • akademikere

Hver personalegruppe har sin egen selvstændige lønstatistik. Det er 7. år vi udsender statistikken for ejendomsfunktionærerne, og femte gang administrativt personale og inspektører er inddraget, mens de akademiske medarbejdere er med for anden gang. BL vil i denne forbindelse endnu engang sige tak til de mange boligorganisationer, der har bidraget med at få udarbejdet den samlede lønstatistik.

Lønstatistikkerne kan downloades fra BL’ s hjemmeside under punktet ”Rådgivning” og herunder Arbejdsmarked.

Lønundersøgelsen er blevet gennemført i samarbejde mellem Boligselskabernes Landsforening og UNI•C, Statistik & Analyse. BL har stået for kommunikationen med boligselskaberne, udsendelse af brev, vejledninger mv., mens UNI•C har stået for modtagelse af lønfilerne, etablering af løndatabasen, den statistiske bearbejdning af materialet, tabelfremstilling og udarbejdelse af tabelrapporterne.

Der blev udsendt lønstatistikmateriale til i alt 253 boligorganisationer. UNI-C modtog i oktober-november lønfiler fra i alt 186 boligorganisationer. Tallene i statistikken omfatter således ikke svarene fra samtlige 253 organisationer, da en del eksempelvis hverken har ansat administrativt personale, inspektører eller akademikere.

Vi har bestræbt os på, at opbygningen af tabellerne for de fire personalegrupper er så ens som muligt. Det vil sige, at statistikkerne består af en række generelle tabeller, der omfatter alle indenfor de fire personalegrupper. Disse tabeller omhandler løn og tillæg, alder, køn, anciennitet m.m. Herefter følger specifikke lønoplysninger m.m. om de enkelte stillingskategorier inden for personalegruppen dog undtaget akademikerne.

For ejendomsfunktionærerne viser lønstatistikmaterialet i øvrigt, at 40 % af ejendomsfunktionærerne får både funktions- og kvalifikationstillæg, mens 46 % får ét af tillæggene. Det vil sige, at 14 % ikke oppebærer noget lokalt aftalt tillæg. Tillæggene har et gennemsnit på ca. 805 kr. pr. måned (tabel 4). Varmemestrene opnår både de højeste lokalt aftalte funktionstillæg på 1.093 kr., og de højeste kvalifikationstillæg på gennemsnitligt 841 kr., jf. tabel 10. De mandlige ejendomsfunktionærer oppebærer højere funktions- og kvalifikationstillæg end deres kvindelige kollegaer, jf. tabel 13. Den gennemsnitlige bruttoløn (inkl. pensionsbidrag) er højest i Århus-området og lavest i Sønderjylland, jf. tabel 14. 

For inspektørgruppen er den gennemsnitlige bruttoløn 42.121 kr. om måneden (incl. pensionsbidrag), jf. tabel 2, og inspektørernes gennemsnitlige tillæg er 950 kr. om måneden, jf. tabel 4. En driftschef i inspektørgruppen får 49.932 kr., mens en ledende inspektør tjener 45.681 kr. pr måned, jf. tabel 8. Vejle og Ribe kredsene er lønførende, mens Nordjylland har den laveste gennemsnitlige bruttoløn, jf. tabel 14. 

Det skal bemærkes, at indenfor de enkelte stillingskategorier under den samlede inspektørgruppe, har det ikke været muligt at nedbryde stillingen for ejendomsmestre yderligere, da for få indgik i statistikgrundlaget.

For de administrative medarbejdere i den almene sektor er den gennemsnitlige bruttoløn 33.807 kr. om måneden, jf. tabel 2, og tillæggene vedrørende anciennitet er i gennemsnit på 560 kr., jf. tabel 4. En assistent har et tillæg med et gennemsnit på 648 kr. pr. måned, jf. tabel 10. Østjylland er lønførende, mens Vestjylland har det laveste bruttolønsgennemsnit, jf. tabel 14. 

Der indgår i lønstatistikken for de administrative medarbejdere de velkendte stillingsbetegnelser som kontorassistent, assistent osv. Vi er godt klar over, at det ikke altid svarer til virkeligheden ude i boligorganisationerne, men eksempelvis er de fleste i den store gruppe af udlejningsmedarbejdere placeret under kategorien ”assistenter”.

For de akademiske medarbejdere i den almene sektor er den gennemsnitlige bruttoløn 43.511, jf., tabel 3. Det gennemsnitlige tillæg for akademikerne er 1.641 kr. pr. måned, jf. tabel 4. Akademikergruppen er ikke nedbrudt på stillingskategorier, da mangfoldigheden er meget stor.

Aldersmæssigt er det ansatte over 60 år, der oppebærer den højeste gennemsnitlige bruttoløn på 50.453 kr., jf. tabel 7. Kvindelige akademikere ser ud til at have et betydeligt lønefterslæb i forhold til de mandlige kolleger, jf. tabel 8. Østdanmark/Bornholm er lønførende, jf. tabel 14. Denne tabel er ligeledes udtryk for, at langt de fleste akademikere er ansat i de store københavnske boligorganisationer, således at der ikke er statistisk validitet for at lade andre kredse indgå i lønstatistikken for nuværende.

Næste lønstatistik vil fortsat tage udgangspunkt i september måned, og der vil til sommer blive udsendt relevant informationsmateriale og vejledning vedrørende lønstatistikken for 2010.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her