1810 - Hvem skal betale multimedieskat?

Den nye multimedieskat gælder allerede for indkomståret 2010, og foruden de ansatte rammer den desværre også nogle af de valgte beboerdemokrater i den almene sektor, dog kun hvis de modtager løn, vederlag eller honorar for arbejdet i organisationsbestyrelsen.

Den nye skat rammer således meget bredt. Alle, som får stillet pc, bærbar computer, mobiltelefon, fastnettelefon eller internetopkobling til rådighed til privat forbrug uden for arbejdspladsen, skal betale skat af 3.000 kr.

I en vejledende pjece fra SKAT hedder det dog: "Hvis du til brug for frivilligt ulønnet arbejde omfattet af ligningslovens § 7 M for en forenings skattefri virksomhed får stillet multimedier til rådighed af foreningen, skal du dog ikke multimediebeskattes af disse, selvom du også kan bruge dem privat".

Denne regel må antages også at omfatte de personer, som udfører "frivilligt ulønnet" arbejde i beboerdemokratiets tjeneste, idet en almen boligorgani-sation er skattefri efter selskabsskatteloven. Men desværre omfatter reglen således kun medlemmerne af vores afdelingsbestyrelser, der hverken må få løn, vederlag eller honorar.

Medlemmerne af de almene organisationsbestyrelser skal derimod i givet fald betale denne særlige skat, hvis de modtager vederlag for dette arbejde fra den pågældende boligorganisation. Og som bekendt er dette tilfældet for langt de fleste hovedbestyrelsesmedlemmer. Dette gælder, uanset hvor beskedent vederlaget end er. Har disse organisationsbestyrelsesmedlem-mer kun adgang til telefon eller pc på organisationens kontor, skal de dog heller ikke beskattes af disse multimedier.

I det omfang, der stilles sådanne multimedier til privat rådighed for ansatte og medlemmer af organisationsbestyrelsen, påhviler det boligorganisation-en at indberette dette til SKAT hurtigst muligt.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her