1110 - Udlejningsreglerne - ny udtalelse fra Indenrigs- og Socialministeriet om ventelistegebyrer m.v. i boligforeningerne

Tidligere har vi efter samråd med Ministeriet orienteret om, at andelsboligforeningerne kunne opkræve ajourføringsgebyr i løbet af år 2010, jf. BL Informerer nr. 53 af 30. september 2009 og nr. 8 af 21. januar 2010, begge med tilhørende bilag.

Imidlertid har Ministeriet nu ændret sin fortolkning af de nye regler, således at ajourføringsgebyrer for de ikke-bolighavende og for de bolighavende medlemmer i de almene andelsboligforeninger som hovedregel tidligst kan opkræves med virkning fra den 1. januar 2011 og et år frem.

Dette fremgår af det første hovedpunkt i vedlagte udtalelse af 12. februar 2010 fra Indenrigs- og Socialministeriet.

Herudover præciserer udtalelsen, at der skal sondres både blandt de ikke-bolighavende og blandt de bolighavende medlemmer, idet den videre behandling af disse medlemmer afhænger af, hvorvidt de allerede den 1. januar 2010 stod opnoteret på den almindelige venteliste, henholdsvis oprykningsventelisten. Der henvises nærmere til udtalelsens efterfølgende 2 hovedpunkter, omtalt nedenfor under punkt 1. og 2. Dette indebærer altså også en yderligere præcisering af de tidligere oplysninger og meddelelser fra Indenrigs- og Socialministeriet og dermed fra BL:

  1. De ikke-bolighavende medlemmer af en boligforening, som stod opnoteret på den almindelige venteliste pr. 1. januar 2010 som aktivt boligsøgende, behøver alligevel ikke at henvende sig til boligforeningen inden den 1. juni 2010 for at bevare deres medlemsanciennitet. De er i forvejen på ventelisten og skal blot som hidtil betale ajourføringsgebyr for at opretholde deres rettigheder. Dette er Ministeriet kommet frem til efter en såkaldt formålsfortolkning, selvom de pågældende personer ikke er direkte omfattet af ordlyden af § 41, stk. 1, i udlejningsbekendtgørelsen. Disse medlemmer skal dog for en sikkerheds skyld stadig have et brev herom så vidt muligt før den 1. marts 2010, ligesom der skal annonceres så vidt muligt senest den 28. februar 2010. Det tidligere udsendte Bilag 1 med forslag til en annoncetekst og Bilag 2 til breve til BL Informerer nr. 8 fra den 21. januar 2010 må dog stadig anses for tilstrækkeligt dækkende, selvom der ikke er taget højde for Ministeriets nyeste udtalelse. Vi vedlægger dog samtidig et nyt forslag til både breve og annoncetekst, som man måske kan nå at gøre brug af. Herved tilføjes det, at fristen for annonce og breve - senest den 28. februar 2010 - om nødvendigt kan overskrides, jf. § 41, stk. 1, sidste punktum, i bekendtgørelsen.

  2. De bolighavende medlemmer af en boligforening, der pr. 1. januar 2010 stod opnoteret på den interne oprykningsventeliste, men ikke på den almindelige venteliste, skal fortsat henvende sig til boligforeningen inden 1. juni 2010 for at bevare deres medlemsanciennitet både på den almindelige venteliste og på oprykningslisten. Dette resultat er Ministeriet ligeledes kommet frem til ud fra en nærmere fortolkning af formålet med de nye regler i udlejningsbekendtgørelsen.

    Disse lejere skal naturligvis stadig have brev herom så vidt muligt inden den 1. marts 2010. Også her må det udkast til brev, som vi udsendte som Bilag 3 til BL Informerer nr. 8 anses for dækkende. Der vedlægges dog også et nyt forslag til breve til disse beboere, hvor der er taget hensyn til Ministeriets nyeste udtalelse.

    Hvis enkelte medlemmer ikke kan overholde fristen for brevene den 28. februar 2010, kan man også i disse tilfælde overskride denne dato, idet beboernes svarfrist den 31. maj 2010 blot forlænges tilsvarende, jf. § 42, stk. 1, i bekendtgørelsen.

Det kan i øvrigt oplyses, at BL bestræber sig på at gøre det tidligere omtalte OBS-indslag færdigt, så det kan udsendes af Danmarks Radio i slutningen af april eller begyndelsen af maj måned 2010. Vi må dog tage alle forbehold for det tidsmæssige heri, da det er Danmarks Radio, der bestemmer.

Vi beklager den forvirring og usikkerhed, der har været som følge af disse ændrede fortolkninger.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen                                    Preben Mathiesen

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Søger du bolig? - Klik her