5910 - Elevpræmie/bonus ved oprettelse af praktikpladser i 2011

BL orienterede i BL-informerer nr. 60 2009 om, at Folketinget havde vedtaget ændringer i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion bl.a. ved, at arbejdsgivere kunne modtage en præmie på 50.000 kr., hvis de indgik uddannelsesaftaler med elever.

For nylig har Folketinget besluttet at forlænge ovennævnte, således at de tillige gælder i 2011. Ændringen starter fra 15. november 2010.

Præmien udgør stadig 6.000 kr. for hver 30 dage, hvor eleven er i praktik. Der kan højest udbetales 18.000 kr. pr. elevansættelse. Skoleperioder i løbet af praktikopholdet indgår ikke i opgørelsen af de 30 dage.

Uddannelsesaftalen skal, hvis den indgås fra og med den 15. november 2010, som noget nyt påbegyndes senest tre måneder efter, at aftalen er indgået for at udløse præmie til virksomheden, jf. den nye § 16, stk. 1, 2. pkt.

 

Forhøjelse og ændring af bonus

Bonus er forhøjet til indtil i alt 52.000 kr. pr. elev, således at de nye regler kan give virksomhederne samlet op til 70.000 kr. for en uddannelsesaftale med en erhvervsuddannelseselev (18.000 kr. i præmie og 52.000 kr. i bonus).

 

Størrelsen på bonus afhænger af, hvor lang uddannelsesaftalen er, og hvor længe den er i kraft: Bonus udbetales i fire lige store rater, dvs. i rater af 13.000 kr. Virksomhederne opnår ret til udbetaling af raterne henholdsvis 90, 180, 270 og 630 dage efter prøvetidens udløb, hvis uddannelsesaftalen stadig er i kraft. Virksomhederne skal selv søge om bonus via AER's hjemmeside.

 

http://www.atp.dk/X5/wps/wcm/connect/ATP/atp.dk/erhverv/sik/aer/velkommen_til_arbejdsgivernes_elevrefusion.htm

Er der ikke prøvetid i aftalen, udbetales der ikke præmie og følgelig heller ikke bonus.

Uddannelsesaftaler, der indgås fra og med den 15. november 2010, skal som noget nyt påbegyndes senest tre måneder efter, at aftalen er indgået for at udløse bonus til virksomheden, jf. den nye § 17, stk. 2.

Der kan ikke udbetales præmie og bonus samtidig med, at virksomheden modtager tilskud efter Beskæftigelsesministeriets voksenlærlingeordning. Virksomheder, der opfylder betingelserne for at modtage tilskud efter begge ordninger, kan frit vælge, hvilken tilskudsordning virksomheden ønsker at benytte.

Overgangsordningen vedrørende bonus

Overgangsordningen giver virksomhederne mulighed for at vælge mellem gammel bonus (32.000 kr.) og ny bonus (52.000 kr.) Overgangsordningen gælder dog kun for visse uddannelsesaftaler.

Der kan ikke opnås bonus efter begge regelsæt. Undervisningsministeriet har opstillet fire tænkte eksempler på uddannelsesaftaler og mulighederne for bonus.

a) For uddannelsesaftaler, der er indgået i perioden 5. november 2009 - 14. november 2010 (begge datoer medregnet), og hvor prøvetiden er udløbet den 15. november 2010, gælder, at der kun kan opnås ret til gammel bonus på 32.000 kr. Her kan virksomheden således ikke vælge mellem de to ordninger.

Der er ikke yderligere krav til påbegyndelsestidspunktet for uddannelsesaftalen, jf. eks. 1 nedenfor.

b) For uddannelsesaftaler, der er indgået i perioden 5. november 2009 - 14. november 2010 (begge datoer medregnet), og hvor prøvetiden ikke er udløbet den 15. november 2010, gælder, at virksomheden frit kan vælge mellem de to ordninger.

Uanset om virksomheden vælger gammel bonus (32.000 kr.) eller ny bonus (52.000 kr.), er der ikke et krav om påbegyndelsestidspunkt for uddannelsesaftalen, jf. eks. 2 nedenfor.

c) For uddannelsesaftaler, der indgås i perioden 15. november 2010 - 31. december 2010 (begge datoer medregnet), gælder, at virksomheden frit kan vælge mellem den gamle og den nye ordning.

Uddannelsesaftalen skal påbegyndes senest tre måneder efter aftalens indgåelse, uanset om det er den nye eller den gamle ordning, der vælges. Såfremt den gamle bonus vælges, gælder denne betingelse dog kun for aftaler indgået den 16. november 2010 eller senere, jf. eks. 3 nedenfor.

d) For uddannelsesaftaler, der indgås efter den 31. december 2010, gælder den nye ordning. Uddannelsesaftalen skal påbegyndes senest tre måneder efter aftalens indgåelse for at udløse bonus, jf. eks. 4 nedenfor.

Eksempler (det er lagt til grund, at prøvetiden er tre måneder):

Eks. 1. Uddannelsesaftalen er indgået 10. august 2010, og prøvetiden udløber 10. november 2010. Her kan der kun opnås bonus efter den gamle ordning, dvs. op til 32.000 kr.

Eks. 2. Uddannelsesaftalen er indgået 10. september 2010, og prøvetiden udløber den 10. december 2010. Arbejdsgiver kan her vælge mellem bonus efter det gamle eller de nye regler. Kravet om påbegyndelse finder ikke anvendelse her, selvom det er de nye regler, der vælges.

Eks. 3. Uddannelsesaftalen er indgået den 17. november 2010. Der kan vælges mellem bonus efter det gamle eller de nye regler. Uanset om der vælges bonus efter de nye regler eller gamle regler, skal uddannelsesaftalen påbegyndes senest tre måneder efter aftalens indgåelse for at udløse præmie og bonus.

Eks. 4. Uddannelsesaftalen er indgået den 5. januar 2011. Der kan kun opnås bonus efter de nye regler på op til 52.000 kr., og uddannelsesaftalen skal påbegyndes senest tre måneder efter aftalens indgåelse for at udløse præmie og bonus. 

Yderligere information kan fås via 

http://www.emu.dk/erhverv/praktik/mestforopsoegende/hent_materiale.html

Med venlig hilsen

Bent Madsen    /   Lars Schmidt

 

Søger du bolig? - Klik her