0410 - Arbejdsklausuler ved udbud af bygge- og anlægsarbejder

Der har i de senere år være eksempler på problemer ved udbud af bygge- og anlægsarbejder, hvor det har vist sig, at den vindende virksomhed har ansat udenlandsk arbejdskraft via under­entreprenører, som slet ikke har levet op til gældende løn - og arbejdsvilkår på området. Det er bl.a. også sket ved ansættelse af udenlandske arbejdere, som har været organiseret som enkeltmandsvirksomheder, hvorved også gældende regler om arbejdsmiljø m.v. har været tilsidesat.

Sådanne forhold skaber dels en urimelig konkurrenceforvridning og dels en risiko for, at byggearbejdet bliver udsat for blokade eller andre faglige aktioner, som kan skabe store vanskeligheder.

En række boligorganisationer har sikret sig imod den type af urimeligheder ved at indføje såkaldte arbejdsklausuler i udbudsgrundlaget, som i øvrigt er obligatorisk ved udbud af statslige bygge- og anlægsarbejder.

I Bygherreforeningens regi har Vejdirektoratet fremlagt en tekst til en sådan klausul, der indføjes i Særlige Betingelser til AB 92. Denne tekst har følgende ordlyd:

Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er ugunstigere end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres.

Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til entreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav.

Beskæftigelsesministeriet har tilkendegivet, at denne klausul tilgodeser kravene i ILO-konvention nr. 94, som ministeriet har henvist til i forbindelse med de statslige bygge- og anlægsarbejder.

BL henstiller til medlemmerne at indføje en tilsvarende klausul ved udbud for at undgå urimelig konkurrenceforvridning og eventuelle problemer med konflikt omkring arbejdets udførelse.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Gert Nielsen

Søger du bolig? - Klik her