0210 - Ændringer i bekendtgørelsen om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger

Med vedlagte ændringsbekendtgørelse nr. 1413 af 9. december 2009 flyttes kompetencen for valg af vedligeholdelsesordning (A- eller B-ordning, vedligeholdelsesreglement m.v.) fra boligorganisationernes øverste myndighed til den enkelte afdeling, afdelingsmødet.

Disse nye regler trådte i kraft den 1. januar 2010, men beslutninger om vedligehold m.v., der er truffet af boligorganisationen efter de hidtil gældende regler, er dog gyldige, indtil afdelingsmødet træffer anden beslutning.

Vi vedlægger samtidig et eksemplar af den tidligere gældende vedligeholdelsesbekendtgørelse, nr. 640 af 15. juni 2006, således at medlemmerne er i besiddelse af det samlede og nugældende regelsæt.

De 2 bekendtgørelser kan tillige findes på www.retsinformation.dk eller på BL's Lovportal www.bl.dk, under Boligadministration, hvis man abonnerer herpå.

De medlemmer, som tidligere har uddelegeret disse beføjelser fuldstændigt til de enkelte afdelinger, behøver naturligvis ikke at foretage sig noget. Derimod skal både de medlemmer, der ikke eller kun delvist har uddelegeret disse beføjelser fra øverste myndighed til afdelingerne, og de medlemmer, som tidligere har foretaget en uddelegering helt eller delvist til organisationsbestyrelsen, sørge for, at dette punkt om valg af vedligeholdelsesordning snarest muligt tages op på de kommende afdelingsmøder. Se nøje i bekendtgørelsens § 2 om indholdet af disse nærmere beføjelser.

Ændringerne er en følge af de i sommeren 2009 vedtagne lovændringer, der var en følge af det for længst afsluttede udvalgsarbejde om den almene sektors fremtidige styring m.v. Derfor kan vi atter henvise til følgende tidligere BL-Informerer nr. 31 af 11. juni 2009 og nr. 53 af 30. september 2009, begge med tilhørende bilag.

I den kommende tid vil vi følge op med lignende vejledende BL-Informerer om de øvrige og forholdsvis mange regelændringer, som nu er gennemført ved den række af nye bekendtgørelser m.v., vi sendte ud til medlemmerne kort før jul ved BL-Informerer nr. 67 af 22. december 2009.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Preben Mathiesen

Bilag

Søger du bolig? - Klik her