5009 - Bestyrelsesvederlag for lejemålsenheder i drift

Bestemmelserne om det samlede årlige vederlag til organisationsbestyrelsen findes i § 13, stk. 1, i Velfærdsministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. nr. 42 af 23. januar 2008. Det fremgår heraf, at det samlede årlige vederlag til bestyrelsen i et regnskabsår ikke må overstige 64,13 kr. pr. lejemålsenhed for de første 100 leje­målsenheder i boligorganisationen og 38,47 kr. pr. lejemålsenhed for boligorganisationens øvrige lejemålsenheder.

Bestyrelsen kan dog beslutte, at bestyrelseshonoraret for lejemålsenheder i drift reguleres i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik beregnede lønindeks for den private sektor med indekset for februar måned 2007 = 106,3 som basis. Reguleringen kan foretages en gang årligt med indekset for februar måned.

Danmarks Statistik har opgjort lønindekset for den private sektor for februar 2009 til 115,6.

Ovennævnte 64,13 og 38,47 kr. bliver ved regulering i overensstemmelse hermed til hen­holdsvis 69,74 og 41,84 kr.  Reguleringen har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 30. juni 2009.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen                   /                     Keld Adsbøl

Søger du bolig? - Klik her