4909 - Ansøgningsfristen for nyere byggerier for overgang til den nye og bedre finansiering udløber den 30. september 2009

Medlemmernes opmærksomhed henledes på den overgangsordning til den nye og bedre finansiering, der blev indført i sommer, gældende for nyere byggerier.

For at undgå for store huslejespænd i de seneste års byggerier set i forhold til alment nybyggeri med tilsagn fra og med den 1. juli 2009, er der således indført en frivillig overgangsordning. Denne ordning omfatter alt nyere, støttet alment byggeri, hvor sidste bolig er færdiggjort (skæringsdato) den 1. juli 2007 eller senere, og som altså har fået tilsagn, før de nye reglers ikrafttræden den 1. juli 2009. Skriftlig ansøgning om overgangen til nedsat husleje skal være kommunen i hænde senest onsdag den 30. september 2009. Huslejenedsættelsen får dog som hovedregel først virkning fra den 1. januar 2010.

Der kan yderligere henvises til BL-Info nr. 31 af 11. juni 2009 med det deri nævnte orienteringsbrev fra Indenrigs- og Socialministeriet.

Endelig henvises til vedlagte seneste ændringsbekendtgørelse nr. 656 af 26. juni 2009 om støtte
til almene boliger m.v. med tilhørende bilag om de forskellige maksimumsbeløb.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Preben Mathiesen


bl3109

bl3109-bilag

bl4909

Søger du bolig? - Klik her