4409 - Midtvejsregulering af ejendomsfunktionærernes løn og regulering af maksimumhuslejen for 2010

I "Overenskomst for ejendomsservice 2007-2010" er det aftalt, at der i overenskomstperioden foretages en sammenlignelig opgørelse af lønudviklingen mellem det private arbejdsmarked og ejendomsfunktionærområdet med henblik på at foretage en eventuel lønefterslæbsregulering, jf. protokollatet i bilag 1 i overenskomsten.

Opgørelsen foretages med udgangspunkt i den procentvise lønudvikling for grupperne "Håndværkspræget arbejde" og "Andet arbejde", jf. Dansk Arbejdsgiverforenings Strukturstatistik for henholdsvis 2007 og 2008.

Det kan oplyses på baggrund af ovenstående udregning, at midtvejsreguleringen i 2009 ikke udløser nogen stigning for ejendomsfunktionærerne, og dermed ingen ændringer i lønningerne.

Maksimumhuslejen reguleres for 2010, jf. bilag 3 i overenskomsten. Satserne er at betragte som ren husleje, hvilket betyder, at der herudover skal betales varme, vand, el, antennebidrag og andre ydelser, som ligger uden for selve huslejen.

Uanset at ejendomsfunktionærerne må forudsættes at være bekendt med, at maksimumhuslejen reguleres, skal der foretages skriftlig varsling af stigningen inden den 1. oktober 2009, for at stigningen kan gennemføres med virkning pr. 1. januar 2010.


Maksimumhuslejen: Pr. 1. januar 2010:
kr. 443 - pr. kvm.Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her