4309 - Aftale om praktikpladser

En bred forligskreds i Folketinget har indgået en aftale om en praktikpladspakke, som skal medvirke til at skaffe flere praktikpladser. Baggrunden er, at inden for det seneste år er antallet af indgåede praktikpladser faldet med 22 %, mens antallet af praktikpladssøgende elever er steget med 31 %.

Denne udvikling finder forligspartierne uacceptabelt, og derfor indeholder den ny aftale bl.a. følgende initiativer:

Praktikpladspræmie
Den nuværende Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER)-præmieringsordning omlægges, så der gives et samlet tilskud på i alt op til 16.000 kr. per elev for alle nye uddannelsesaftaler indgået efter 1. juni 2009. Hensigten er at reducere arbejdsgivernes risici ved at tage nye elever ind, selv om der er usikkerhed om virksomhedernes økonomi bl.a. grundet den igangværende finanskrise. Konkret består præmieringen dels af en månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, det vil sige 6.000 kr., såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens tre måneder, dels af en bonus på 10.000 kr., når prøvetiden afsluttes med fastansættelse. Ordningen er foreløbigt tidsbegrænset til og med 2010.

Penge til opsøgende arbejde
Der foretages en omlægning af tilskuddet til erhvervsskolernes praktikpladsopsøgende arbejde med henblik på at målrette tilskuddet til den nuværende praktikpladssituation. Omlægningen forventes at indebære, at der vil blive udbetalt 30 mio. kr. mere end tilfældet ville have været med de nuværende regler.

Kampagne
Der iværksættes en kampagne med særligt fokus på skolernes og de faglige udvalgs praktikpladsopsøgende indsats, bl.a. i form af praktikplads-startpakker til virksomhederne, etablering af en telefonlinje (hotline) m.m.

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)
Der indføres et løntilskud på 30 kr. i timen i prøveperioden til virksomheder, der opretter nye praktikpladser i erhvervsgrunduddannelsen (EGU), og finansieringsmodellen for EGU omlægges til en delvis refusionsordning, hvor den enkelte kommune frem for et fast årligt tilskud i dag fremover vil modtage et aktivitetsafhængigt tilskud, svarende til kommunens faktiske antal egu-elever og udgifter hertil.
Kommunerne og virksomhederne får med disse initiativer styrket de økonomiske incitamenter til at igangsætte EGU-forløb i stedet for at lade de unge modtage kontanthjælp.

Forligsparterne er endvidere enige om, at arbejde videre med at afdække mulighederne for en styrkelse af uddannelsesgarantien, herunder evt. en midlertidig styrkelse af skolepraktikken. Dette sker bl.a. med inddragelse af Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU).

Den almene sektor har gennem mange år ligget forholdsvis lavt i antallet af nyoprettede praktikpladser inden for henholdsvis ejendomsservicetekniker- og kontorelevuddannelsen. Ovennævnte tiltag kunne måske derfor inspirere flere boligorganisationer til at øge antallet af praktikpladser, og således ad denne vej tillige på sigt fastholde flere unge mennesker i sektoren.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her