3909 - Digital tinglysning og midlertidig lukning af tinglysningen

Som oplyst i BL informerer nr. 48 af 10. december 2008 bliver tinglysningen fra september 2009 digital.

Igangsætningen af den digitale tinglysning er fastsat til 8. september 2009, og fra denne dato vil der ikke længere foregå tinglysning ved byretterne, idet hele tinglysningsområdet fremover varetages af den nyetablerede Tinglysningsret i Hobro.

Igangsætningen indebærer samtidig, at tinglysning af dokumenter vedrørende fast ejendom fra denne dato ikke længere vil kunne ske i papirform, men skal fremsendes i digital form til Tinglysningsretten.

Senere vil tinglysning af dokumenter i Bil-, Person- og Andelsboligbogen ligeledes skulle ske digitalt.


Tinglysning via internettet

Med indførelsen af digital tinglysning sker tinglysning fremover via den nye hjemmeside www.tinglysning.dk, hvor tinglysningsdokumenterne udfyldes online.

Adgang til hjemmesiden kræver, at brugerne logger sig på med digital signatur. For de der ikke har en digital signatur, kan en sådan gratis oprettes.

Når dokumenterne er udfyldt, signeres/underskrives disse med digital signatur af de, der kan disponere vedrørende den faste ejendom, hvorefter dispositionen registreres/tinglyses.

I forhold til boligorganisationerne skal det dokumenteres, hvem der kan skrive under på vegne af boligorganisationen/afdelingen, og i forbindelse med tinglysningen vil det derfor være nødvendigt at fremsende vedtægter med referater fra repræsentantskabsmøder, generalforsamlinger m.v. i papirbaseret form til Tinglysningsretten.

Efter det af Tinglysningsretten oplyste er det desværre ikke muligt generelt at registrere/tinglyse, hvem der er tegningsberettiget for boligorganisationerne, og nævnte dokumentation vil derfor skulle fremsendes til Tinglysningsretten i forbindelse med hver enkelt disposition.


Tinglysning med fuldmagt

Har man ikke, eller ønsker man ikke en digital signatur, vil det være muligt, at bemyndige en anden til at signere/underskrive tinglysningsdokumenterne digitalt i henhold til en fuldmagt.

Fuldmagten oprettes på en særlig blanket, der indsendes til Tinglysningsretten elektronisk eller på papir. Fuldmagtsblanketten vil fra 1. august 2009 kunne findes på www.domstol.dk, og efter 8. september 2009 tillige på www.tinglysning.dk.

På tilsvarende vis som nævnt ovenfor vil det sammen med fuldmagten være nødvendigt at fremsende dokumentation for, at fuldmagtsgiver i henhold til vedtægter m.v. er tegningsberettiget.

Det bemærkes, at fuldmagten kan fremsendes til Tinglysningsretten både før og efter, at fuldmagtshaver har anmeldt et dokument til tinglysning på grundlag af fuldmagten.

Er fuldmagten ikke registreret inden modtagelsen af dokumentet, tinglyses dokumentet med en frist på 6 hverdage til indsendelse af fuldmagten. Dokumentet slettes herefter, hvis fuldmagten ikke er kommet frem til Tinglysningsretten inden fristens udløb.
I forhold til vedtægternes bestemmelse om, hvem der kan tegne boligorganisationen/afdelingen er det BL's opfattelse, at der generelt ikke er behov for en ændring af boligorganisationens vedtægter med henblik på dispositioner, der nødvendiggør tinglysning med fuldmagt.

Udstedelse af fuldmagt til udelukkende at signere/underskrive dokumentet i tinglysningsmæssig sammenhæng vil således alene have karakter af en ret for fuldmagtshaver til at sikre at dispositionerne registreres/tinglyses formelt.

Vedtægternes bestemmelse om tegningsret vil således fortsat være afgørende i forhold til, hvem der reelt kan acceptere/indgå en bestemt disposition med bindende virkning for boligorganisationen/afdelingen.

Tinglysning af fuldmagter er afgiftsfri.

Ud over udstedelse af særskilt fuldmagt åbner tinglysningsloven mulighed for, at for eksempel advokater, pengeinstitutter eller realkreditinstitutter kan søge om autorisation som anmelder. Autorisationen indebærer, at den pågældende person eller virksomhed har en stående fuldmagt til at foretage tinglysning, og således at det er den autoriserede, der indestår for at have fornøden fuldmagt.

Autorisation omfatter alene udstedelse og anmeldelse til tinglysning af dokumenter vedrørende panterettigheder i fast ejendom.

Tinglysningsloven åbner ikke mulighed for, at almene boligorganisationer som virksomhed kan søge om autorisation som anmelder, og eventuel autorisation som anmelder må i stedet søges af personer ansat i de pågældende boligorganisationer.

Meddelelse af autorisation forudsætter i denne forbindelse, at personerne opfylder en række nærmere fastsatte betingelser, og i praksis vil tilsvarende resultat formentlig kunne opnås ved tinglysning af fuldmagter af mere generel karakter.


Særligt om dispositioner vedrørende afdelingsejendomme

Efter tinglysningsloven skal et dokument, der anmeldes til tinglysning udover oplysning om ejendommens matrikelnummer og adresse, tillige indeholde oplysning om person- eller CVR-nummer på de ifølge dokumentet forpligtede og berettigede.

Som oplyst i BL informerer nr. 22 af 30. maj 2008 har Højesteret slået fast, at en afdeling er en del af en boligorganisation og altså ikke en selvstændig juridisk enhed. Af samme årsag kan afdelingerne ikke have eget CVR-nummer.

I forhold til tinglysning af dispositioner vedrørende afdelingsejendommene vil disse derfor også skulle registreres med oplysning af boligorganisationens CVR-nummer.

Tinglysningsretten har meddelt, at det ikke er Tinglysningsrettens opfattelse, at dette vil give anledning til tinglysningsmæssige problemer.

Ved første tinglysning på en afdelingsejendom vil Tinglysningsretten sikre, at boligorganisationens CVR-nummer registreres på ejendommen, men med en tekstuel bemærkning om den konkrete afdelingsbetegnelse. Ved efterfølgende tinglysninger vil Tinglysningsretten sikre, at kun de ifølge dokumentet berettigede kan disponere.

Tinglysningsretten har i øvrigt herved oplyst, at anmeldelser vedrørende ejendomme tilhørende almene boligorganisationer - af andre grunde end de førnævnte - altid vil blive udtaget til manuel behandling (medmindre tinglysning sker under ordningen med autoriserede anmeldere), og at der derfor ikke ved den valgte løsning vil være en længere ekspeditionstid end ellers.

I tilknytning hertil har Tinglysningsretten oplyst, at det overvejes, hvorledes denne proces på sigt vil kunne automatiseres.

Alle afdelingsejendomme er ved overgangen til digital tinglysning registreret i tingbogen med rette afdelingsbetegnelse, og ved fremtidige dispositioner over afdelingsejendommene vil det udover oplysning af boligorganisationens CVR-nummer, i et særskilt kommentarfelt skulle oplyses, at dispositionen alene vedrører den pågældende afdelingsejendom.


Midlertidig lukning af tinglysningen

Opmærksomheden henledes på, at overgangen til digital tinglysning nødvendiggør en midlertidig lukning af tinglysningen fra 20. august til 8. september 2009.
Torsdag den 20. august 2009 klokken 12.00 bliver med enkelte undtagelser det sidste tidspunkt, hvor der kan indleveres dokumenter oprettet på papir til tinglysning.

For at undgå forlænget ekspeditionstid i overgangsperioden opfordrer Tinglysningsretten derfor alle til snarest at indsende de dokumenter, der måtte være klar til at blive fremsendt til tinglysning.
Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Claus H. Pedersen

Søger du bolig? - Klik her