3309 - Henlæggelse til dispositionsfond

Efter § 38 i Velfærdsministeriets bekendtgørelse nr. 42 af 23. januar 2008 om drift af almene boliger m.v., med senere ændringer, skal afdelingernes henlæggelser til dispositionsfonden årligt udgøre 204 kr. pr. lejemålsenhed, indtil dispositionsfonden for boligorganisationen som helhed i likvide midler udgør mindst 3.950 kr. pr. lejemålsenhed.

De nævnte beløb reguleres i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik beregnede nettoprisindeks med pristallet for april måned 2007 som basis. Reguleringen foretages én gang årligt, første gang med virkning for det regnskabsår, der følger nærmest efter offentliggørelsen af pristallet for april måned.

Nettopristallet for april 2009 er opgjort til 122,1. Der skal derfor henlægges 216 kr., hverken mere eller mindre, pr. lejemålsenhed til dispositionsfonden i det nærmes følgende regnskabsår, indtil der i alt er henlagt 4.179 kr. pr. lejemålsenhed.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Keld Adsbøl

Søger du bolig? - Klik her