3009 - Fusioner mellem almene boligorganisationer udløser ikke ejerskifteafgifter på (afdelings-)ejendommene

Vi er netop gennem vores advokat, Eigil Lego Andersen, blevet informeret om, at SKAT "har taget bekræftende til genmæle" i den sag, vi havde indbragt for Landsskatteretten, og som er omtalt i det seneste nummer af Boligen - nr. 6 fra juni 2009.

Dette betyder, at især medlemmer med tilhørende afdelinger i forbindelse med eventuelle fusionsovervejelser ikke længere behøver at bekymre sig om, hvorvidt sådanne fusioner vil udløse betydelige afgifter til staten i form af "skødestempel"/ejerskiftetinglysningsafgift på hele 0,6% af ejendommenes værdi. SKAT har således erkendt, at den bindende forhåndsbesked, som er nævnt i Boligen i Aabenraa-sagen, var forkert. Der skal dog erlægges kr. 1.400,- pr. tinglysning pr. ejendom som almindelig og sædvanlig tinglysningsafgift.

I samråd med vores advokat har vi besluttet, at vi af hensyn til sagsomkostningerne m.v. ønsker en egentlig kendelse fra Landsskatteretten, og Retten har meddelt, at kendelsen først vil foreligge efter sommerferien. Til den tid vil vi derfor informere på ny.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her