2809 - Information om selvvalgt uddannelse og kompetencefond

I forlængelse af BL-informerer nr. 16/2009 indføres fra 1. juni 2009 nye uddannelsesmuligheder for medarbejdere i den almene sektor. Ordningen gælder dog alene for medarbejdere omfattet af BL's overenskomster med Faglig Puls (inspektører) og HK (administrativt ansatte).

Den enkelte medarbejder får mulighed for at uddanne sig i arbejdstiden 2 uger om året, og den ansatte vælger selv uddannelse inden for sit arbejdsområde. Som en del af overenskomstresultatet i 2008, er der mellem BL og HK og Faglig Puls oprettet kompetencefonde, hvor virksomhederne indbetaler penge til økonomisk støtte bl.a. til dækning af udgifter vedrørende selvvalgt uddannelse. Kompetencefonden administreres ligesom barselfonden i den almene sektor af Kooperationen og fungerer i princippet som denne.

I forbindelse med selvvalgt uddannelse og oprettelse af kompetencefonden er der nedsat en bestyrelse med repræsentanter fra boligorganisationerne og HK-Privat og Faglig Puls, som bl.a. fastsætter hvilke uddannelser, der er omfattet af midler fra kompetencefonden, procedurer ved ansøgninger m.m.

Hvem kan søge?
En medarbejder, der er opfattet af en overenskomst med BL, og som giver ret til selvvalgt uddannelse og opfylder kravet om 9 måneders anciennitet, kan søge om at få dækket udgifter ved deltagelse i op til 10 dages efter- og videreuddannelse. Det skal bemærkes, at elever ikke kan søge støtte til uddannelse.

Det er som arbejdsgiver værd at notere sig, at der i begge overenskomster er taget hensyn til "boligorganisationernes tarv" - det vil sige, at hvis medarbejderens placering af en relevant uddannelse af forskellige årsager ikke på tidspunktet er foreneligt med arbejdet i boligorganisationen, kan arbejdsgiveren nægte medarbejderen adgang til uddannelsen. En afvisning kræver en begrundelse, og arbejdsgiveren kan ikke i al fremtid nægte medarbejderen et relevant uddannelsesforløb under ordningen.

Hvilke udgifter kan der søges støtte til?
Parterne i bestyrelsen har besluttet følgende:

Der er fuld dækning af lønnen (incl. pensionsbidrag) under den selvvalgte uddannelse og ydermere er følgende udgifter medtaget:

Fuld dækning af udgifter til kursusgebyr
Kursusmaterialer
Transport til og fra kursussted
Ophold ved internatkurser


For at kunne fordele midlerne bedst muligt, kan der maksimalt udbetales 30.000 kr. samlet pr. medarbejder pr. år fratrukket eventuelle offentlige tilskud som f.eks. VEU- og transportgodtgørelse.

Hvilke uddannelser kan støttes?
Der kan ydes støtte til mange forskellige slags kurser og uddannelser, men primært uddannelser, der er etableret i offentligt regi. Dog vil også visse private kurser kunne godkendes. Eksempler på uddannelser følger her:

Forberedende voksenundervisning
Gymnasiale fag/kurser
Arbejdsmarkedsuddannelser - efteruddannelseskurser
Enkeltfag på erhvervsuddannelser
Fagmoduler fra merkonomuddannelserne
Enkeltfag/fagmoduler på kortere videregående uddannelser
Enkeltfag på diplomuddannelser (fx HD)
Enkeltfag på masteruddannelser
Private kurser - efter særlig godkendelse af bestyrelsen


HK, Faglig Puls og BL bestemmer, hvilke konkrete kurser og uddannelser, medarbejderne kan vælge imellem. Listen over kurser m.m. kan ses på BL´s hjemmeside www.bl.dk under punktet "Arbejdsmarked", men er et link til Kooperationens egen hjemmeside.

Hvordan finder og tilmelder medarbejderen sig relevante kurser?
Den ansatte skal selv finde det kursus, som denne vil tilmelde sig og deltage i. Medarbejderen kan få hjælp ved at kontakte en voksenvejleder på den lokale erhvervsskole, benytte uddannelsesportalen www.vidar.dk, eller kontakte vedkommendes fagforening.

Hvordan søger medarbejderen kompetencefonden?
På Kooperationens hjemmeside finder den ansatte ansøgningsskema og vejledning i, hvorledes man skal ansøge kompetencefonden. Der kan ansøges fra 1. juni 2009, og fonden har ingen ansøgningsfrister, men modtager ansøgninger løbende. På hjemmesiden findes tillige en FAQ-liste.

Opsummering:

Medarbejderen finder et kursus, der er relevant
Medarbejderen tjekker om kurset er godkendt til støtte - eller om bestyrelsen skal give særlig godkendelse (se www.bl.dk eller www.kooperationen.dk)
Boligorganisationen skal acceptere medarbejderens forslag
Medarbejderen ansøger kompetencefonden om støtte
Medarbejderen tilmelder sig kurset, når der er givet tilsagn fra fonden.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her