2709 - Lønstatistik 2008

Lønstatistikken for 2008 er nu færdig og består af fire personalegrupper:

  • ejendomsfunktionærer
    administrativt personale
    inspektører
    akademikere


Hver personalegruppe har sin egen selvstændige lønstatistik. Det er 6. år vi udsender statistikken for ejendomsfunktionærerne, og fjerde gang de to andre personalegrupper er inddraget, mens de akademiske medarbejdere er med for første gang. BL vil i denne forbindelse endnu engang sige tak til de mange boligorganisationer, der har bidraget med at få udarbejdet den samlede lønstatistik.

Lønstatistikkerne kan downloades fra BL' s hjemmeside under punktet "Arbejdsmarked" under hovedmenuen "Administration".

Lønundersøgelsen er blevet gennemført i samarbejde mellem Boligselskabernes Landsforening og UNI•C, Statistik & Analyse. BL har stået for kommunikationen med boligselskaberne, udsendelse af brev, vejledninger mv., mens UNI•C har stået for modtagelse af lønfilerne, etablering af løndatabasen, den statistiske bearbejdning af materialet, tabelfremstilling og udarbejdelse af tabelrapporterne.

Der blev udsendt lønstatistikmateriale til i alt 267 boligorganisationer. UNI-C modtog i oktober-november lønfiler fra i alt 195 boligorganisationer. Dog er tallene i statistikken ikke omfattet af svarene fra samtlige 267 organisationer, da en del eksempelvis hverken har ansat administrativt personale, inspektører eller akademikere.

Vi har bestræbt os på, at opbygningen af tabellerne for de fire personalegrupper er så ens som mulig. Det vil sige, at statistikkerne består af en række generelle tabeller, der omfatter alle indenfor de fire personalegrupper. Disse tabeller omhandler løn og tillæg, alder, køn, anciennitet m.m. Herefter følger specifikke lønoplysninger m.m. om de enkelte stillingskategorier inden for personalegruppen dog undtaget akademikerne.

For ejendomsfunktionærerne viser lønstatistikmaterialet i øvrigt, at 43 % af ejendomsfunktionærerne får både funktions- og kvalifikationstillæg, mens 43 % får ét af tillæggene. Det vil sige, at 14 % ikke oppebærer noget lokalt aftalt tillæg. Tillæggene har et gennemsnit på ca. 684 kr. pr. måned (tabel 4). Varmemestrene opnår både de højeste lokalt aftalte funktionstillæg på 953 kr., og de højeste kvalifikationstillæg på gennemsnitligt 618 kr., jf. tabel 10. De mandlige ejendomsfunktionærer oppebærer højere funktions- og kvalifikationstillæg end deres kvindelige kollegaer, jf. tabel 13. Den gennemsnitlige bruttoløn (inkl. pensionsbidrag) er højest i Østjylland og lavest i Sønderjylland, jf. tabel 14.


For inspektørgruppen er den gennemsnitlige bruttoløn 39.757 kr. om måneden (incl. pensionsbidrag), jf. tabel 2, og inspektørernes gennemsnitlige tillæg er 847 kr. om måneden, jf. tabel 4. En driftschef i inspektørgruppen får 46.025 kr., mens en ledende inspektør tjener 41.204 kr. pr måned, jf. tabel 8. Københavns amt er lønførende, mens Nordjylland har den laveste gennemsnitlige bruttoløn, jf. tabel 14.

Det skal bemærkes, at indenfor de enkelte stillingskategorier under den samlede inspektørgruppe, har det ikke været muligt at nedbryde stillingen for ejendomsmestre yderligere, da for få indgik i statistikgrundlaget.

For de administrative medarbejdere i den almene sektor er den gennemsnitlige bruttoløn 32.196 kr. om måneden, jf. tabel 2, og tillæggene er i gennemsnit på 482 kr., jf. tabel 4. En administrativ medarbejder har et tillæg med et gennemsnit på 486 kr. pr. måned, jf. tabel 10. Østjylland og Vestsjællands- og Storstrømskreds er lønførende, mens Sønderjylland har det laveste bruttolønsgennemsnit, jf. tabel 14.

Der indgår i lønstatistikken for de administrative medarbejdere de velkendte stillingsbetegnelser som kontorassistent, assistent osv. Vi er godt klar over, at det ikke altid svarer til virkeligheden ude i boligorganisationerne, men eksempelvis er de fleste i den store gruppe af udlejningsmedarbejdere placeret under kategorien "assistenter".

For de akademiske medarbejdere i den almene sektor er den gennemsnitlige bruttoløn 41.406, jf., tabel 3. Det gennemsnitlige tillæg for akademikerne er 1123 kr. pr. måned, jf. tabel 4. Akademikergruppen er ikke nedbrudt på stillingskategorier, da mangfoldigheden i denne forbindelse er meget stor.

Aldersmæssigt er det ansatte over 60 år, der oppebærer den højeste gennemsnitlige bruttoløn på 46.422 kr. Kvindelige akademikere ser ud til at have et betydeligt lønefterslæb i forhold til de mandlige kolleger, jf. tabel 8. Østdanmark/Bornholm er lønførende, jf. tabel 14. Denne tabel er ligeledes udtryk for, at langt de fleste akademikere er ansat i de store københavnske boligorganisationer, således at der ikke er statistisk validitet for at lade andre kredse indgå i lønstatistikken for nuværende.

Næste lønstatistik vil fortsat tage udgangspunkt i september måned, og der vil til sommer blive udsendt relevant informationsmateriale og vejledning vedrørende lønstatistikken for 2009.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Schmidt

 

bl2709 - INSP rapport 2008

bl2709 - ADM rapport 2008

bl2709 - AKAD rapport 2008

bl2709 - EF rapport 2008

Søger du bolig? - Klik her