2609 - Indgåelse af landsdækkende overenskomst for akademiske medarbejdere i den almene sektor mellem de akademiske organisationer og BL

Midt i maj måned blev BL og AC-organisationerne (repræsenteret ved Danmarks Jurist- og Økonom Forbund (DJØF) og Dansk magisterforening (DM) enige om en 2-årig overenskomst fra 2009-11.

Efterfølgende er overenskomsten blevet godkendt i BL´s bestyrelse og afventer i juni måned urafstemningen hos AC-organisationernes medlemmer og endelig stillingstagen i de respektive AC-organisationers bestyrelser. Der skulle foreligge et samlet resultat medio juni måned.

Overenskomsten lægges på BL´s hjemmeside under menupunktet "Arbejdsmarked" under hovedmenuen "Administration". Når overenskomsten er vedtaget, vil der blive udsendt løntabeller m.m.

Der er mellem BL og AC-organisationerne bl.a. aftalt følgende:

Lønforhold:
Akademikere ansat før 1. april 2009 fortsætter på nuværende løn, som fremgår af den ansattes ansættelseskontrakt, lokal aftale eller overenskomst.

For akademikere ansat efter 1. april 2009 sker følgende indplacering på 2 typer grundlønninger:

Grundløn 1:
Trin 1: 28.000 kr. pr. mdr.
Trin 2: 30.000 kr. pr. mdr.
Trin 3: 32.000 kr. pr. mdr.
Trin 4: 34.000 kr. pr. mdr.

Indplacering på Grundløn 1 er aftalt med højeste arbejdstid.

Der kan herudover forhandles kvalifikations- og funktionstillæg. Medarbejderen kan til enhver tid anmode om en lønforhandling mellem medarbejder og chef. Medarbejderen kan vælge at tage sin tillidsrepræsentant med til lønforhandlingen.

Trin 1, 2, 3 og 4 er 1-årige.

Når medarbejderen har stået 2 år på løntrin 4 afholdes en forhandling mellem medarbejderen og chefen om at skifte til grundløn 2.

Grundløn 2:
Minimumssats 37.000 kr. pr. måned

Indplacering på Grundløn 2 er som udgangspunkt aftalt uden højeste arbejdstid.
Der kan endvidere aftales funktions- og kvalifikationstillæg.

Lønregulering:

Akademiske medarbejdere ansat før 1. april 2009, får i perioden reguleret alle løndele.

Pr. 1. april 2009 reguleres alle løndele med 4,00 %.
Pr. 1. april 2010 reguleres alle løndele med 2,34 %.

Reguleringen på 4 % den 1. april 2009 er indeholdt i tallene på både grundløn 1 og 2 for nyansatte akademikere ansat efter den 1. april 2009.

Medarbejdere, der har været ansat pr. 1. april 2008, men før 1. april 2009, har ret til at få reguleret deres løn med virkning fra 1. april 2008 eller fra ansættelsestidspunktet op til 5,71 %. Der foretages efterregulering, hvis den lokale regulering har været lavere.

Pension:

Som bidrag til de ansattes pensionsordning indbetaler boligorganisationen minimum 12 % af de pensionsgivende løndele.

For boligorganisationer, der 1. april 2009 betaler under 12 % indfases det minimum arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag på følgende måde:

1. april 2009: 11 %
1. april 2010: 12 %

Arbejdstid og merarbejde:

For akademikere med højeste arbejdstid, udgør arbejdstiden 37 timer om ugen, inkl. frokost, med mindre andet er aftalt.

Arbejde udover 37 timer om ugen afspadseres i forholdet 1:1. Hvis merarbejdet overstiger 25 timer pr. kvartal udbetales/afspadseres timer over 25 med tillæg af 50 %. Bestemmelsen gælder samtlige akademiske medarbejdere og tilsidesætter hermed tidligere indgåede lokale aftaler om merarbejde. For medarbejdere, som har en bedre ordning (mindre end 25 timer pr. kvartal), aftales en mindelig ordning mellem parterne.

Akademikere, som er ansat uden højeste arbejdstid, er selv ansvarlige for, at arbejdet tilrettelægges således, at den gennemsnitlige arbejdstid er 160,33 timer pr. måned.

Der kan forekomme merarbejde og mødeaktivitet udenfor normal arbejdstid. Merarbejde vil ikke blive honoreret særskilt, idet der i lønfastsættelsen er taget højde herfor. Ved ekstraordinært merarbejde af længere varighed optages der drøftelse om afspadsering eller særskilt honorering med nærmeste leder eller boligorganisationen.

Inden for ferie, barsel, familierelateret orlov, seniorordning m.m. gælder de samme betingelser, som i HK- og inspektøroverenskomsterne.

Der er imidlertid to undtagelser: Forhandlingsparterne har valgt ikke at indføre en valgfriordning, og der indføres ikke en kompetencefond for selvvalgt uddannelse, men i stedet kan akademikerne efteruddanne sig efter aftale med boligorganisationen.

Lønrammen 2009-2011:

Samlet set er lønrammen for den 2-årige overenskomst på 7,44 % og fordeles på følgende måde:

Emner:
2009
2010
I alt
Lønregulering
4,00
2,34
6,34
Pensionsbidrag 12 %
0,50
0,50
Barsel
0,20
0,20
Seniorordning
0,20
0,20
Familierelateret orlov
0,10
0,10
Barns 2. sygedag
0,10
0,10
I alt
4,60
2,84
7,44


Når reguleringen i 2008 på 5,71 % medregnes, er den samlede lønramme på 13,15 %, hvilket som bekendt er den samme ramme, som for de øvrige landsoverenskomster.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Schmidt


bl2609AC-OK-2009-11

Søger du bolig? - Klik her