2009 - Moms og lønsumsafgift - opgørelse af medlemmernes tilbagebetalingskrav, inkl. renter, efter Højesterets dom

SKAT har nu udsendt sit såkaldte genoptagelsescirkulære om tilbagesøgning af lønsumsafgift og moms på baggrund af Højesterets dom af 29. maj 2008, der fastslog, at en almen boligorganisations afdelinger er en del af boligorganisationen. Ejendomsadministration af egne afdelinger er derfor ikke lønsumsafgiftspligtig. Der er heller ikke i momsmæssig henseende erlagt en ydelse til tredjemand, hvor der "leveres" fra en almen boligorganisation til en af dens egne afdelinger. SKAT's nye cirkulære nr. SKM 2009.320.SKAT af 6. maj 2009 vedlægges til nærmere orientering som Bilag 1 til dette BL-Informerer.

Lønsumsafgift og moms, der er betalt, men ikke burde være betalt, kan derfor kræves tilbage nu.

Formålet med dette BL-Informerer er at oplyse om, hvilke krav der kan rejses, og hvorledes den enkelte boligorganisation skal gå frem.

Hvilke boligorganisationer kan rejse krav?
Alle boligorganisationer, der har betalt lønsumsafgift eller moms af administration af egne afdelinger eller af "ydelser" til egne afdelinger, kan rejse tilbagesøgningskrav.

Derimod kan der ikke kræves tilbagebetaling for administration af andre boligselskabers ejendomme eller ydelser til andre boligselskaber. Som "andre boligselskaber" anses også datterselskaber eller andre boligselskaber, der administreres af et forretningsførerselskab eller af et alment andelsselskab.

Lønsumsafgift

Boligorganisationer, der i den relevante periode kun har administreret egne afdelinger, kan kræve hele den indbetalte lønsumsafgift tilbage.

  • Det kan være vanskeligt at foretage dette skøn, og hvis der ikke er et bedre grundlag, kan man evt. foretage fordelingen forholdsmæssigt efter administrationsindtægterne. For afdelingernes vedkommende regnes med det administrationsbidrag, der er henført til afdelingerne. For tredjemand regnes med det beløb, tredjemand er faktureret.
    Principielt skal opgørelsen foretages kvartal for kvartal, men hvis dette ikke er muligt eller vil være urimeligt vanskeligt, kan der foretages en opgørelse pr. år, således at der anvendes samme fordelingsprocent for årets fire kvartaler.

    Der kan om denne sektoropdeling yderligere henvises til det tidligere BL-Informerer nr. 14 fra den 7. april 2005, især til Bilag 3: "Vejledning om tilbagesøgning af lønsumsafgift", og til de deri nævnte anbefalinger.
  • Medlemmerne kan imidlertid have udført ejendomsadministration for andre f.eks. kommunale ejendomme eller andre boligselskabers ejendomme. I disse tilfælde kan der kun kræves delvis tilbagebetaling, og derfor skal der foretages en såkaldt sektoropdeling. Hvis det er praktisk muligt, skal opdelingen ske på grundlag af en registrering eller et skøn over hvor meget tid, hver enkelt medarbejder har anvendt på henholdsvis administration af boligorganisationens egne afdelinger og ejendomsadministration for tredjemand. Dette skal ske kvartal for kvartal. Er det ikke muligt - og det vil det nok typisk ikke være - skal der ske en skønsmæssig fordeling.


Moms
I visse tilfælde skal der betales moms af ydelser, man yder til sig selv, efter samme regler, som hvis de var ydet til tredjemand. Herom foreskriver momslovens § 6 om den såkaldte "byggemoms" eller "pålægsmoms" følgende:

Stk.1.. Der betales afgift af afgiftspligtige personer bortset fra offentlige institutioner m.v. omfattet af § 3, stk. 2, nr. 2 og 3, der for egen regning på egen, lejet eller lejers grund opfører bygninger til salg eller udlejning, eller som på egne eller lejede bygninger udfører ombygnings- eller moderniseringsarbejde med henblik på salg eller udlejning, hvis den pågældende eller dennes ansatte udfører arbejde ved projekteringen, opførelsen eller ombygnings- eller moderniseringsarbejdet. 1. pkt. finder ikke anvendelse, når bygningen efter opførelsen, ombygningen eller moderniseringen anvendes til privat brug for virksomhedens indehaver, medmindre opførelsen, ombygningen eller moderniseringen sker med henblik på salg som led i næring eller erhvervsmæssig udlejning. Reparations- eller vedligeholdelsesarbejde til en samlet værdi af mere end 100.000 kr. årligt sidestilles med ombygnings- eller moderniseringsarbejde.

    • Stk. 2. For byggeri mv., hvoraf der skal betales afgift efter stk. 1, sidestilles det arbejde, der udføres, og de materialer, der anvendes til dette arbejde, med levering mod vederlag.


Moms, der er betalt - eller alligevel skulle være betalt - i henhold til denne regel, kan naturligvis ikke kræves tilbage og vil - for så vidt angår moms, der skulle have været betalt - blive efteropkrævet/modregnet i boligorganisationens tilbagebetalingskrav.

Det vil formentlig være meget forskelligt fra boligorganisation til boligorganisation, hvad der med urette kan være opkrævet eller frivilligt afregnet moms, og mulighederne for tilbagesøgning kan kræve en mere individuel vurdering.

Har en boligorganisation mod BL's anbefaling i 2005 i sin tid undladt at overføre viceværter til den enkelte afdeling, vil der formentlig være krævet moms af viceværtydelser. Sådan moms kan i givet fald også tilbagesøges nu.


Fra hvornår kan afgiften kræves tilbage?
Der kan kræves afgift tilbage fra og med 3. kvartal (juli kvartal) 1996.

Fra og med 2. kvartal 2008 (det kvartal, hvori Højesterets dom blev afsagt) burde der ikke være sket betaling af for store beløb. Skulle det undtagelsesvist være sket, kan beløbet naturligvis også kræves tilbage nu, men der kan i givet fald kun kræves renter heraf fra 30 dage efter, at tilbagebetalingskravet modtages hos SKAT.

Renter
Det almindelige princip er, at der kan kræves renter fra betalingsdatoen, hvis beløbet er betalt efter krav fra myndighederne. Er betaling sket uden krav fra myndighederne, kan der normalt kun kræves renter, fra der er gået 30 dage fra kravet om tilbagebetaling modtages hos myndighederne. Da det i hvert fald siden juli kvartal 1996 har været SKAT's faste praksis at kræve lønsumsafgift m.v. for medlemmernes egen-administration, er det vores og SKAT's opfattelse, at alle forkerte indbetalinger siden da er sket efter myndighedskrav. Derfor vil der i langt de fleste tilfælde kunne kræves renter helt tilbage fra de enkelte indbetalingsdatoer, hvilket også er bedst stemmende med Højesterets dom.

Det er under alle omstændigheder vigtigt, at de her omhandlede betalingskrav opgøres korrekt, og at de hurtigst muligt indsendes til SKAT (det lokale/regionale skattecenter) med kopi til BL, att. Preben Mathiesen. Kravene skal være SKAT i hænde senest torsdag den 5. november 2009, svarende til ½ år fra offentliggørelsen af SKAT's genoptagelsescirkulære.

Overvæltning
Tilbagebetalingsbeløbet med renter skal efter almindelige principper om balanceleje komme lejerne i de afdelinger, som har været belastet med udgiften, til gode. Der skal således ske en fordeling af beløbet mellem de pågældende afdelinger. Dette skal ske på grundlag af deres respektive administrationsbidrag for de pågældende kvartaler, og det er ifølge SKAT's nye cirkulære en betingelse for at få disse tilbagebetalinger, at medlemmerne i afdelingsbudgetterne for lejefastsættelsen indregner den tilbagebetalte lønsumsafgift og moms ved opgørelsen af balancelejen i udbetalingsåret eller i året derefter.

Indgivelse af anmodning
Anmodningen indgives til det lokale skattecenter. Anmodningen skal indeholde oplysning om boligorganisationens navn, adresse og CVR-nummer samt en specificeret opgørelse af kravet.
For så vidt angår lønsumsafgift anbefaler BL, at man benytter et skema som det vedhæftede Bilag 2. Vedrørende tilbagebetaling af moms kan medlemmerne eventuelt selv udarbejde et lignende skema.

Har man alene administreret egne afdelinger, anføres dette i anmodningen, og man anfører derfor "100" i feltet "Tilbagesøgningsprocent", ligesom hele beløbet i feltet "Betalt lønsumsafgift" gentages i feltet "Tilbagebetalingskrav".

Har man foretaget en sektoropdeling, beskrives dette i anmodningen, og man skal samtidig redegøre for beregningen af den relevante "Tilbagesøgningsprocent". Beløbet "Tilbagebetalingskrav" beregnes herefter som tilbagesøgningsprocenten af den betalte lønsumsafgift.

Brug revisor
Da det som nævnt er vigtigt, at kravene opgøres hurtigt og korrekt, anbefales det, at opgørelserne udarbejdes i nøje samråd med boligorganisationens revisor, der også meget gerne må medunderskrive opgørelsesskemaet.

Kopier til BL, spørgsmål mv.
Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Preben Mathiesen, telefon 3376 2056 eller mail pm@bl.dk For at BL stadig skal kunne bevare et vist overblik over hele sagen, anmoder vi som nævnt om at modtage kopier af medlemmernes anmodninger og opgørelser, att. Preben Mathiesen.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Preben Mathiesen

bl2009-1

bl2009-2

Søger du bolig? - Klik her