1809 - Lægdommere ved boligretterne

Da funktionstiden for lægdommere ved de i medfør af lejelovens, jfr. lovbekendtgørelse nr. 188 af 17. februar 2007 med senere ændringer, oprettede boligretter, udløber den 1. juli 2009, skal vi under henvisning til Indenrigs- og Socialministeriets mail modtaget den 15. april 2009 og § 108 i nævnte lov anmode organisationen om snarest muligt og senest den 12. maj 2009, at foreslå et antal personer blandt hvilke lægdommere i de retskredse, der henhører under Østre Landsrets og Vestre Landsrets område kan udpeges.

For hver enkelt indstillet person bedes oplyst den pågældendes fulde navn, cpr-nummer, stilling, bopæl, privat telefonnummer, arbejdsadresse- og telefonnummer, fødested samt eventuel e-mailadresse.

Beskikkelsen kan ikke forventes foretaget, såfremt de ovenfor nævnte oplysninger ikke foreligger med indstillingen.

De, der beskikkes, skal være kendt med bolig- og huslejeforhold og have dansk indfødsret og være myndige og uberygtede. De må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7, og deres bo må ikke være under konkursbehandling. Ophører nogle af de nævnte betingelser at være opfyldt, tilbagekaldes beskikkelsen. Til orientering kan oplyses, at lovens formulering om, at medlemmerne skal være "uberygtede", medfører, at Landsretten forespørger i kriminalregisteret for eventuelle registreringer i minimum de sidste 10-15 år.

Personer, der er fyldt 65 år, eller som kan anføre anden rimelig fritagelsesgrund, eller som har været beskikket for mindre end 4 år siden, kan begære sig fritaget for at blive beskikket.

Vi skal derfor anmode medlemmerne om at indsende forslag til BL snarest muligt og senest tirsdag den 12. maj 2009.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Marianne Jepsen

Søger du bolig? - Klik her