6309 - Medlemskontingent 2010

Medlemskontingent til landsforeningen betales i henhold til vedtægternes § 5, idet kontingenttaksterne fastsættes af repræsentantskabet jævnfør § 5, stk. 4.

Enhedskontingentet udgør for 2010 kr. 101,58 pr. lejlighed i drift pr. 1. januar 2010. Af enkeltværelser - det er etværelses boliger helt uden køkken eller med køkken fælles med andre - skal som hidtil betales 1/3 af kontingentet for lejligheder.

Medlemmer i henhold til vedtægternes § 5, stk. 3 (organisationer, der udøver forretningsfører- eller lignende virksomhed for medlemmer af landsforeningen) betaler et årligt kontingent, som for 2010 udgør kr. 7.979,00.

Kontingentet reguleres på grundlag af DA's KonjunkturStatistik, jævnfør beslutning på kongressen i maj 1996. For 2. kvartal 2009 udviser lønstatistikken en gennemsnitlig stigning på 2,8 % i forhold til samme kvartal året før. Bestyrelsen har på sit møde den 17. november 2009 i forbindelse med budgetbehandlingen for 2010 godkendt de nævnte satser.

Omkring den 1. marts 2010 vil vi fremsende opkrævning på kontingentet.
Bestyrelsen har besluttet, at kontingentet skal betales årligt forud senest
den 31. marts 2010 jfr. de hidtidige principper.

Med venlig hilsen 

Gert Nielsen / Merete Frese

Søger du bolig? - Klik her