0609 - Forårspakke 2.0 - regeringens udspil til skattereform

Regeringen har udsendt sit udspil til skattereform med titlen "Forårspakke 2.0 - vækst, klima, lavere skat". På pressemødet i forbindelse med fremlæggelsen af skattereformen udtalte statsministeren, at der bliver tale om en lynreform gennemført indenfor dage snarere end uger.

Her skal informeres om de elementer i skattereformen, som har særlig betydning for den almene sektor.

Det drejer sig om:

moms på ejendomsadministration og levering af fast ejendom
højere energi- og miljøafgifter


Moms på ejendomsadministration
Ejendomsadministration har hidtil været fritaget for både moms og lønsumsafgift, når boligorganisationen har administreret egne afdelinger, mens administration af andres afdelinger har været pålagt lønsumsafgift.

Nu foreslås det i Forårspakken 2.0, at der skal pålægges moms på både administration af egne og af andres afdelinger, og samtidig vil lønsumsafgiften på administration af andres afdelinger falde bort.

I Forårspakken vurderes den generelle momspligt af ejendomsadministration i både den almene sektor og for private udlejere samt ejer- og andelsforeninger at give staten et merprovenu på 180 mill.kr.

Dette er imidlertid en grov undervurdering af provenuet. Alene i den almene sektor vil merudgiften som følge af momspligten formentlig blive på 300-350 mill.kr. eller omkring 600 kr. pr. lejemål om året.

I forbindelse med fremlæggelsen af Forårspakken 2.0 garanterede statsministeren, at boligejere, der oplever et tab ved skattereformen, vil blive kompenseret krone-til-krone. En helt tilsvarende garanti bør udstedes til lejere, hvilket BL's formand Palle Adamsen udtaler i vedlagte pressemeddelelse.

Moms på levering af fast ejendom
Hidtil har der ikke været moms i forbindelse med salg af byggegrunde. Denne fritagelse foreslås ophævet i Forårspakke 2.0, og det vil betyde en fordyrelse af alment nybyggeri.

Vi formoder på baggrund af den overordnede beskrivelse i Forårspakke 2.0, at forslaget kan betyde en ekstraudgift svarende til momsen på de indkøbte byggegrunde. Hvis en byggegrund koster eksempelvis 2.500 kr. pr. kvadratmeter etageareal, vil momspligten således alene betyde et pres opad på anskaffelsessummen på 625 kr. pr. kvadratmeter.

Højere energi- og miljøafgifter
En række afgifter på belastningen af miljø- og klima m.v. foreslås forhøjet i Forårspakken 2.0. Afgifterne på el og varme til husholdningerne forøges med 15 pct., spilvandsafgiften forøges med 50 pct., energiafgifterne for erhvervene øges m.v. I alt sker der en stramning på næsten 8 mia.kr., og husholdningerne kompenseres med en ny "grøn check" på 700 kr. til personer over 18 år.

På det foreliggende grundlag er det ikke muligt at vurdere i hvilket omfang de foreslåede grønne afgifter vil belaste de almene boligadministrationers udgifter og dermed huslejen for beboerne.

Med venlig hilsen


Gert Nielsen / Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her