3508 - Ny uddannelsesbekendtgørelse inden for erhvervsuddannelsesområdet og efterfølgende ændringer i ejendomsserviceteknikeruddannelsen

I 2007 blev loven om erhvervsuddannelser ændret med det sigte, at der 1. juli 2008 på erhvervsskoleområdet bl.a. skulle ændres i grundforløb, krav om trindeling, adgangsbegrænsninger, kompetencebeskrivelser af uddannelserne og en ændret indgangsstruktur. Loven ville hermed berøre ejendomsfunktionærernes faglige uddannelse Ejendomsserviceteknikeruddannelsen.

BL har deltaget i arbejdet i Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice for at beskrive og implementere de ændringer, som lovændringen i 2007 medfører for ejendomsserviceteknikeruddannelsen.

Overordnet er det nye, at Undervisningsministeriet har etableret 12 nye indgange. I tilknytning hertil har Undervisningsministeriet bl.a. valgt at fokusere på en kompetencebeskrivelse af uddannelserne. Det betyder, at der tages udgangspunkt i, hvad en elev skal kunne ved indgangen til skoleundervisningen i et hovedforløb, henholdsvis ved afslutningen af et hovedforløb, frem for at fokusere på, hvilke enkeltelementer elever skal lære (beskrevet i fag), eller hvor lang tid eleven skal bruge på det (tid).

Denne omlægning skal tillige give de tekniske skoler, der udbyder uddannelserne, større frihed til at tilrettelægge undervisningen ud fra den enkelte elevs evner og behov.

Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice vurderede endvidere, hvilken af de 12 indgange ejendomserviceteknikeruddannelsen skulle henføres under og herunder uddannelsens længde. Udvalget besluttede, at uddannelsen fremover skal ligge i indgangen "Bygnings- og brugerservice", hvor der lægges vægt på forskellige vedligeholdelses- og serviceopgaver, som knytter sig til arbejdet i en boligorganisation. Denne indgang rammer hermed mere præcist end indgangen "Bygge- og anlæg", hvor uddannelsen tidligere lå, og hermed betones det servicemæssige aspekt tydeligere frem for det rent håndværksmæssige, hvilket ligger i fin tråd med boligorganisationernes fokus på netop beboerservice m.m. i bred forstand.

Ejendomsserviceteknikeruddannelsen veksler fortsat mellem skole og praktik og tager op til 3 år og 3 måneder mod tidligere 3 år og 6 måneder. Eleven kan starte uddannelsen enten som skole eller praktik. Hvis der startes med praktik, kræver det en uddannelsesaftale med en boligorganisation, der skal være godkendt som praktiksted.

Uddannelsen består nu af et grundforløb og et hovedforløb med flere praktikperioder. Grundforløbet varer normalt 20 uger på en teknisk skole, men kan forlænges op til 60 uger.

Uddannelsen er delt op i 2 trin, som følge af de nye ændringer. Trin 1 (efter grundforløbet) har skoleperioder på tilsammen 18 uger og resten praktik. Trin 2 har yderligere 7 ugers skoleundervisning, og resten af tiden praktik.

Færdiggørelsen af Trin 1 efter 2 år og 5 måneder betyder, at eleven benævnes ejendomsmedhjælper, mens færdiggørelse af Trin 2 (med svendebrev) efter 3 år og 3 måneder er lig med titlen ejendomsservicetekniker.

På Trin 1 lærer eleven om bygningsvedligeholdelse, affaldshåndtering, sikkerhed på en forsvarlig og miljørigtig måde samt betjening, vejledning og samarbejde med brugere og beboere, offentlige myndigheder, håndværkere o.a., ligesom tilstandsvurdering ved fraflytning indgår på trinnet.

På Trin 2 lærer eleven tillige at udarbejde planer for vedligeholdelse, rapporter, budgetter og arbejdet med byggesagsbehandling. Endvidere lærer eleven at løse ledelsesmæssige opgaver, rekvirere håndværkere og foretage indkøb.

I praktikperioden skal eleven arbejde praktisk med alt det, som bliver gennemgået på den tekniske skole, og der udarbejdes en uddannelsesplan mellem boligorganisationen og eleven.

Karaktergivningen følger den nye 12-skala, og prøver indgår lige fra grundforløbet og op gennem hovedforløbet, indtil der afsluttes med eksamen og uddannelsesbevis.

Det er stadig muligt at få godskrevet dele af undervisningen, hvis en medarbejder i forvejen har taget en anden relevant uddannelse eller har haft relevant arbejde. En meritordning, som ordningen kaldes, skal aftales med den tekniske skole.

En anden mulighed er at tage uddannelsen som et voksenforløb (ligeledes en meritordning). Det vil sige, at har medarbejderen tilstrækkelig erhvervserfaring inden for området, kan et sådant forløb etableres. Uddannelsestiden bliver kortere, og økonomien under uddannelsen anderledes.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her