2908 - Moms og lønsumsafgift - konsekvenser af Højesterets dom

I fortsættelse af BL Informerer nr. 22 af 30. maj 2008 kan vi efter de hidtil førte drøftelser med Skat og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (CVR) oplyse følgende:

  •  De medlemmer/almene boligorganisationer, der kun administrerer egne afdelinger/ejendomme, skal naturligvis ikke (længere) betale lønsumsafgift til staten. Disse boligorganisationer skal derfor også snarest muligt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen afmelde sig fra eventuel hidtidig registrering for lønsumsafgift. Indtil denne afmelding virker/træder i kraft, skal disse medlemmer dog udfylde den sædvanlige afgiftsangivelse med 0 (nul) og indsende denne, som man plejer.
  • Almene boligorganisationer, som alene skulle være momsregistreret for "afsætning af ydelser" til egne afdelinger/ejendomme, skal ligeledes afmelde sig fra denne fejlagtige momsregistrering og angive afgiften/momsen til 0 (nul) på allerede modtagne eller kommende afgiftsangivelser. Der er dog fortsat momspligt - den såkaldte byggemoms - f.s.v.a. egne ansattes udførelse af ombygnings- og moderniseringsarbejder eller reparations- og vedligeholdelsesarbejder til en samlet værdi af 100.000 kr. eller derover på årsbasis på boligorganisationens egne ejendomme. Og har boligorganisationen, herunder en eller flere af dens afdelinger, anden momspligtig virksomhed, skal denne selvfølgelig fortsat registreres, indberettes og afregnes/betales.
  • Afmeldelsesblanketter vedr. pkt. 1 og 2 skal sendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Postboks 610, 0900 København C. Styrelsen kan naturligvis også kontaktes direkte telefonisk på 3330 7700 eller pr. mail: eogs@eogs.dk. Bemærk under pkt. 6, at medlemmerne ikke må afmelde afdelingerne endnu, idet denne afmelding skal ske senere.
  • Det skal endnu en gang understreges, at den afsagte Højesteretsdom alene og direkte kun angår de oven for nævnte "rene" og "almindelige" almene boligorganisationer med tilhørende afdelinger. Dommen handler altså ikke om forholdene i de almene forretningsførerselskaber eller andre almene administrationsselskaber, herunder de almene andelsselskaber. Her skal der selvsagt stadig betales lønsumsafgift og evt. moms af byggesagshonorarer (bygherreadministration), idet disse almene foretagender i relation til moms og lønsumsafgift netop administrerer tredjemands ejendomme.
  • I det omfang en "almindelig" almen boligorganisation med egen administration tillige administrerer andres, herunder andre almene boligorganisationers ejendomme, skal der - som hidtil - foretages en såkaldt "sektoropdeling", så der svares lønsumsafgift af en forholdsmæssig andel af administrationsydelserne/-udgifterne, evt. opgjort på grundlag af antal lejemål eller lignende rimelige fordelingsnøgler.
  • I forbindelse med overførelsen af ejendomsfunktionærerne fik de fleste medlemmer som bekendt i 2005 registreret de fleste af deres afdelinger i CVR med eget SE-nummer som følge af tvisten mellem Skatteministeriet og BL. Denne efter dommen fejlagtige afdelingsregistrering for indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og ATP for især ejendomsfunktionærerne skal også afmeldes, men her må medlemmerne afvente nærmere instrukser. Sammen med myndighederne arbejder vi på en samlet, central afmelding, så medlemmerne får så lidt besvær som muligt. Videre regner vi med, at denne afmelding først skal virke fra det nye skatteår/indkomstår 2009, således at der ikke ved årsskiftet skal udarbejdes endnu flere skatteopgørelser mv.
  • Hermed bliver der også tid til i løbet af efteråret at få "tilbagerettet" medlemmernes løn- og bogføringssystemer m.v., således at ejendomsfunktionærerne også formelt omkring førstkommende årsskifte vender tilbage som ansatte i boligorganisationerne som sådan med samme anciennitet og øvrige rettigheder og forpligtelser som hidtil. Dette har de efter Højesteretsdommen reelt været hele tiden, da Skat altså tog fejl. På den baggrund anses det ikke for formelt nødvendigt med nye ansættelsesbreve o.l. til ejendomsfunktionærerne, men de bør selvsagt alle orienteres om dommen og f.eks. om indholdet af dette BL-informerer. Hertil kommer, at deres landsdækkende fagforening (ESL) allerede er orienteret, og at den ligeledes vil eller har orienteret sine medlemmer om dommen m.v.

    Efter sommerferien og i løbet af efteråret vil vi, hvis der er eller viser sig behov for det, vende tilbage til spørgsmålet om tilretningen af medlemmernes løn- og bogføringssystemer m.v., der blot skal være på plads ca. den 1. december 2008 eller før årsskiftet.
  • Vedr. statens tilbagebetaling af den fejlagtigt opkrævede lønsumsafgift og eventuelle moms vil Skat snarest muligt offentliggøre en ny Skat-meddelelse med nærmere retningslinier herfor. Medlemmerne må derfor også om dette spørgsmål afvente yderligere oplysninger og instrukser, men man skal selvfølgelig fortsat sørge for at kunne dokumentere sine krav.

Der henvises endelig til vedlagte Skat-meddelelse af 26.6.2008, der tillige vil kunne findes på Skats hjemmeside, www.SKAT.dk + Rådgiver og SKAT-meddelelser.

Afslutningsvis må det på ovenstående baggrund således konstateres, at der desværre henstår et større "oprydningsarbejde" efter Højesterets klare dom. Dette arbejde må og skal dog udføres. Vi vil gøre alt for, at det for medlemmerne bliver så enkelt som overhovedet muligt, og vi vil naturligvis løbende orientere, når der sker nyt i sagen.

Med venlig hilsen
- og god sommer.

Gert Nielsen / Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her