2208 - Moms og lønsumsafgift - BL vandt sagen i Højesteret

Med dommerstemmerne 7 - 0 i Højesteret vandt BL og Albertslund Boligselskab den principielle sag om lønsumsafgift m.v., som vi havde indbragt for Højesteret, efter sagen var blevet tabt i Østre Landsret i december 2006, se BL-informerer nr. 3 af 25. januar 2007.

Det endelige resultat er særdeles glædeligt, både fordi mange medlemmer med egen administration nu vil kunne få tilbagebetalt adskillige tusinde kroner i for meget indbetalt lønsumsafgift, og fordi dommen også gør op med momsproblematikken på ejendomsfunktionærer og dermed på de formelle ansættelsesforhold. Højesteretsdommen har endvidere slået fast, at en afdeling er en del af en boligorganisation og altså ikke en selvstændig juridisk enhed. I dommens særdeles klare præmisser hedder det bl.a. således:

"…. Afdelingerne er imidlertid ikke i øvrigt tillagt sædvanlige ejerbeføjelser over ejendommen. Det er således boligorganisationens - og ikke afdelingernes - ledelse, som træffer beslutning om salg, pantsætning eller væsentlig forandring af ejendommene…..". "…. og en afdeling kan således ikke opbygge en egentlig egenkapital."

Uanset princippet om økonomisk uafhængighed kan en afdeling i en boligorganisation på denne baggrund ikke anses for en selvstændig juridisk enhed, men må - som også selve betegnelsen "afdeling" indicerer - anses for en del af boligorganisationen."

Det er således det af BL forfægtede enhedssynspunkt, hvorefter en almen boligorganisation med tilhørende afdelinger er én juridisk enhed, der sejrede i Højesteret. 

Hele dommen på 6 sider vedlægges til nærmere orientering, hvor der især skal henvises til Højesterets begrundelse og resultat.

Som nævnt har mange medlemmer nu anselige beløb til gode hos Skat, og derfor må det påregnes, at Skat snarest vil udsende et nyt cirkulære m.v.

Vi vil ligeledes hurtigst muligt vende tilbage til spørgsmålet om ejendomsfunktionærernes formelle ansættelsesforhold, moms på byggesagsadministration m.m.

Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her