2008 - Nye landsdækkende overenskomster 2008-2011

BL´s overenskomstudvalg har færdigforhandlet de to første landsdækkende overenskomster med henholdsvis HK-Privat for administrativt personale og Faglig Puls for inspektører. Overenskomsterne er indgået for perioden 2008-2011. BL´s bestyrelse har mandag d. 19. maj 2008 tiltrådt forhandlingsresultatet.

Overenskomsten for inspektører skal først behandles i Dansk Funktionærforbund og herefter til urafstemning med et foreliggende resultat omkring d. 11. juni 2008.

HK-Privat holder møder i forbundets respektive branche- og sektorbestyrelser primo juni måned, og også her skal der være urafstemning med et foreliggende resultat omkring d. 27. juni.

Ordlyden i de endnu ikke godkendte overenskomster er d.d. lagt på BL´s hjemmeside under administration, og når overenskomsterne måtte være endeligt tiltrådt, vil BL udsende et uddybende materiale og nye løntabeller i relation til de to overenskomster. Samtidig bebudes hermed en runde af forretningsførermøder i kredsene efter sommerferien med henblik på yderligere information og afklaring af tvivlsspørgsmål.

De overenskomster, som nu foreligger, er en type minimaloverenskomster. Det vil sige, at boligorganisationerne altid kan aftale forbedringer i forhold til det foreliggende, mens der omvendt aldrig kan aftales noget, der for nærværende er ringere. Det betyder, at der bl.a. omkring pensionsbidrag og ferietillæg er aftalt minimumsbestemmelser. I det følgende gives en kort gennemgang af begge overenskomster.

Lønrammen:

Hermed præsenteres den samlede lønramme (tallene er i procenter) for aftalen mellem BL og HK-Privat:

BL - HK (Privat)

1. april 2008

1. april 2009

1. april 2010

I alt

Lønstigninger

5,71

0,75

1,07

7,53

Fritvalgsordning (3 %)

 

2,52

 

2,52

Pension

 

0,65

1,25

1,90

Øvrige forbedringer *)

1,09

0,11

 

1,20

I alt

6,80

4,03

2,32

13,15

*) = barns 2. sygedag, familieorlov, kompetence- og uddannelsesfonde, særligt ferietillæg, seniorordning og TR-klub.

For inspektørerne er den samlede lønramme (tallene er i procenter) som følger:

BL - Faglig Puls

1. april 2008

1. april 2009

1. april 2010

I alt

Lønstigninger

4,00

3,00

4,00

11,00

Fritvalgsordning (1 %)

 

0,87

 

0,87

Pension

 

0,24

0,26

0,50

Øvrige forbedringer *)

0,67

0,11

 

0,78

I alt

4,67

4,22

4,26

13,15

*) = barns 2. sygedag, familieorlov, kompetence- og uddannelsesfonde, særligt ferietillæg, seniorordning og TR-klub.

Det skal bemærkes, at udover de rene procentuelle lønstigninger, er de andre procenter udtryk for "prisen" af de forbedringer, som til eksempel er aftalt på forhøjelser på pensionsbidraget og andre tiltag.

BL har haft to primære mål i forbindelse med indgåelse af disse overenskomster.

Det ene mål var, at den samlede lønramme skulle være den samme, som blev aftalt med ejendomsfunktionærerne, nemlig 13,15 %, hvilket må siges at være et acceptabelt niveau set i lyset af den gunstige beskæftigelsessituation og i sammenligning med niveauet for andre overenskomster indgået på både det private og offentlige arbejdsmarked i 2007 og 2008.

Det andet mål var, at indholdet i de to overenskomster skulle være ens på de områder, hvor det var relevant, og dette mål er ligeledes blevet opfyldt.

Nye tiltag:

Indholdsmæssigt vil mange af overenskomsternes paragraffer være genkendelige. Dette gælder bl.a. overarbejdsbestemmelser, sygdom, familierelateret orlov, ferie, tillidsrepræsentantbestem-melser m.m., men der er også en række nye tiltag.

Inden for efteruddannelse og kompetenceudvikling er der oprettet en kompetencefond, hvor boligorganisationerne kan få refunderet en betydelig del af bl.a. de kursusudgifter, der er forbundet med medarbejderens efteruddannelse. Det vil sige samme princip som eksempelvis barselfonden.

Et andet tiltag er, at medarbejdere vil få fuld løn under barsel i op til 52 uger. Det har været vurderet, at det kunne være nyttigt at tage dette skridt allerede nu, og en af grundene er den åbenlyse, at der også i årene fremover vil være en kamp om de små ungdomsårgange, hvor også den almene sektor må i front med initiativer for at tiltrække og fastholde medarbejdere.

Herudover er der for at bibeholde ældre medarbejdere indført seniordage efter det fyldte 58. år. Ordningen er dog udformet således, at den enkelte boligorganisation kan vælge at bruge de afsatte midler til andre initiativer for ældre medarbejdere.

Endelig er der aftalt en foranstaltning omkring krisehjælp. Det vil sige, at boligorganisationerne fremover skal hjælpe medarbejdere, der eksempelvis har oplevet fysisk eller psykisk vold og andre ubehageligheder på arbejdspladsen.

Aflønning:

Et af de få centrale steder, hvor overenskomsterne adskiller sig, er på lønområdet. Et princip går dog igen i begge aftaler, og det er, at nuværende medarbejdere ansat før 1. april 2008 beholder deres nuværende løn og øvrige vilkår.

Nye medarbejdere ansat efter 1. april bliver indplaceret på grundlønsniveau.

I HK-overenskomsten er der tale om 3 grundlønsniveauer, hvoraf det ene er et kort anciennitetsforløb for basismedarbejdere, mens de to andre lønniveauer er fastsat i lønintervaller. Der er i HK-overenskomsten taget et vist hensyn til det kommunale område, da mange tidligere lokalt aftalte overenskomster i sektoren netop baserede sig på dette område.

Hos inspektørerne er der to grundlønninger. Den ene er et løninterval, hvor primært medarbejdere med højeste arbejdstid indplaceres, og en anden grundløn med en minimumssats, der retter sig mod inspektører uden højeste arbejdstid.

Der vil fortsat være mulighed for lokalt at aftale funktions- og kvalifikationstillæg, men der er i den kommende overenskomstperiode ikke aftalt en obligatorisk procentdel, som boligorganisationerne skal forhandle. Det var der denne gang ikke plads til i den samlede lønramme grundet overgangen fra lokale overenskomster til en landsdækkende.

BL og overenskomstparterne er tillige enige om, at der fremover ingen forskel bliver på ansættelsesvilkårene for nye medarbejdere i forhold til nuværende ansatte. Det vil sige, at nyansatte ikke kan blive ringere stillet end overenskomsten eller boligorganisationens egen lokalaftale tilsiger.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her