1208 - Fremtidens boligpolitik for ældre - udfordringer og forslag

Ældreboligrådet har netop udsendt pjecen "Fremtidens boligpolitik for ældre - udfordringer og forslag"

Ældreboligrådet er nedsat af Velfærdsministeren og har til opgave at følge og vurdere boligforholdene for ældre og personer med handicap.

Rådet er sammensat af repræsentanter for Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Danske Handicaporganisationer, Boligselskabernes Landsforening, Ældre Sagen, Omsorgsorganisationernes Samråd, Sammenslutningen af Ældreboligråd i Danmark og Ældremobiliseringen. Herudover har velfærdsministeren udpeget 3 repræsentanter med henholdsvis en byggeforskningsmæssig, byggeteknisk og samfundsøkonomisk baggrund.

Hensigten med pjecen er at sætte fokus på de udfordringer, som vi står overfor i boligpolitikken, når det gælder seniorer og ældre. Pjecen indeholder bidrag fra AE-rådet, Velfærdsministeriet, Ældre Sagen, Statens Byggeforskningsinstitut og SFI - Det National forskningscenter for Velfærd.

Indledningsvis i pjecen har Ældreboligrådet opstillet en række udfordringer og forslag til løsninger. Blandt disse kan nævnes, at rådet anbefaler en afskaffelse af de bindende maksimumbeløb, at investeringerne i forbedret tilgængelighed for ældre og gangbesværede øges i den almene sektor med støtte fra Landsbyggefonden, at der indføres boliger med forhøjet indskud (medejerboliger), at reglerne for sideaktiviteter i den almene sektor udvides, så boligorganisationerne får mulighed for at tilbyde forskellig service til bl.a. de ældre beboere.

Der er vedlagt et eksemplar af pjecen, men flere kan rekvireres ved henvendelse til BL.

Venlig hilsen 

Gert Nielsen                                    Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her