1008 - Ændringer om tidsbegrænsede og midlertidige ansatte ejendomsfunktionærer

Ved et EU-direktiv og senere ved dansk lovændring er det besluttet, at tidsbegrænsede- og midlertidigt ansatte skal behandles på lige fod med fastansatte medarbejdere i deres ansættelsesvilkår.

ESL og BL ændrede derfor § 17 (Tidsbegrænsede og midlertidige ansatte (Sæsonbetinget arbejde m.m.) i Overenskomsten for Ejendomsservice 2007-2010, så teksten fulgte lovændringerne. Det har ved nærmere evaluering vist sig, at visse passager i den nuværende overenskomsttekst må betragtes som ugyldige i forhold til gældende lovgivning, og derfor er vedlagte protokollat for nyligt indgået mellem BL og ESL.

Ændringerne betyder, at § 17 stk. 2 og stk. 3 udgår, og teksten i § 17, stk. 4 ændres.

Hermed gælder det fremover, at tidsbegrænsede og midlertidigt ansatte medarbejdere m.m. bl.a. hvad angår de særlige ferietimer, jf. § 6, betaling på søgnehelligdage, jf. § 5, stk. 1, og løn under sygdom er ligestillet med fastansatte medarbejdere.

Parterne har endvidere bestemt, at efter ansættelsen kan en tidsbegrænset eller en midlertidig ansat medarbejder forlænges to på hinanden følgende gange uden at arbejdsgiveren hermed omgår de gældende funktionærretlige regler om opsigelsesvarsler. Dog skal hver forlængelse overholde kravet om objektive forhold, jf. § 17.

Hvis arbejdsgiveren forlænger udover de to gange, skal de sædvanlige opsigelsesvarsler som ved fastansatte medarbejdere iagttages.

Med venlig hilsen 

Gert Nielsen / Lars Schmidt

 

Søger du bolig? - Klik her