0908 - Lønstatistik 2007

Lønstatistikken for 2007 er nu færdig og består af tre personalegrupper:

  • ejendomsfunktionærer
  • administrativt personale
  • inspektører

Hver personalegruppe har sin egen selvstændige lønstatistik. Det er femte år vi udsender statistikken for ejendomsfunktionærerne, og anden gang de to andre personalegrupper er inddraget. BL vil i denne forbindelse endnu engang sige tak til de mange boligorganisationer, der har bidraget med at få udarbejdet statistikken.

Lønstatistikkerne kan downloades fra BL' s hjemmeside under punktet "Arbejdsmarked" under hovedmenuen "Administration".

Lønundersøgelsen er blevet gennemført i samarbejde mellem Boligselskabernes Landsforening og UNI•C, Statistik & Analyse. Boligselskabernes Landsforening har stået for kommunikationen med boligselskaberne, udsendelse af brev, vejledninger mv., mens UNI•C har stået for modtagelse af lønfilerne, etablering af løndatabasen, den statistiske bearbejdning af materialet, tabelfremstilling og udarbejdelse af tabelrapporterne.

UNI•C modtog i oktober-november lønfiler fra i alt 273 boligorganisationer. Dog er tallene i statistikken ikke omfattet af svarene fra samtlige 273 organisationer, da en del eksempelvis hverken har ansat administrativt personale eller inspektører.

Vi har bestræbt os på, at opbygningen af tabellerne for de tre personalegrupper er så ens som mulig. Det vil sige, at statistikkerne består (som de foregående år) af en række generelle tabeller, der omfatter alle indenfor de tre personalegrupper. Disse tabeller omhandler løn og tillæg, alder, køn, anciennitet m.m. Herefter følger specifikke lønoplysninger m.m. om de enkelte stillingskategorier inden for personalegruppen.

For ejendomsfunktionærerne viser lønstatistikmaterialet i øvrigt, at 42 % af ejendomsfunktionærerne får både funktions- og kvalifikationstillæg, mens 44 % får ét af tillæggene. Det vil sige, at 15 % ikke oppebærer noget lokalt aftalt tillæg. Tillæggene har et gennemsnit på ca. 645 kr. pr. måned (tabel 4). Varmemestrene opnår både de højeste lokalt aftalte funktionstillæg på 1160 kr., og de højeste kvalifikationstillæg på gennemsnitligt 588 kr., jf. tabel 10. De mandlige ejendomsfunktionærer oppebærer højere funktions- og kvalifikationstillæg end deres kvindelige kollegaer, jf. tabel 11. Den gennemsnitlige bruttoløn (inkl. pensionsbidrag) er højest i Østjylland og lavest i Vestsjællands- og Storstrømkredsen, jf. tabel 14.

For inspektørgruppen er den gennemsnitlige bruttoløn 38.054 kr. om måneden, jf. tabel 2, og inspektørernes gennemsnitlige tillæg er 929 kr. om måneden, jf. tabel 4. En driftschef i inspektørgruppen får 42.926 kr., mens en ledende inspektør tjener 40.784 kr. pr måned, jf. tabel 8. Københavns amt er lønførende, mens Vestsjælland og Storstrøms-kredsen har den laveste gennemsnitlige bruttoløn, jf. tabel 14.

Det skal bemærkes, at indenfor de enkelte stillingskategorier under den samlede inspektørgruppe, har det ikke været muligt at nedbryde stillingerne for "driftschefer" og "ejendomsmestre" yderligere, da for få indgik i statistikgrundlaget.

For de administrative medarbejdere i den almene sektor er den gennemsnitlige bruttoløn 30.365 kr. om måneden, jf. tabel 2, og tillæggene er i gennemsnit på 567 kr., jf. tabel 4. En administrativ medarbejder har et tillæg med et gennemsnit på 558 kr. pr. måned, jf. tabel 10. Østjylland og København er lønførende, mens Sønderjylland har det laveste bruttolønsgennemsnit, jf. tabel 14.

Der indgår i lønstatistikken for de administrative medarbejdere de velkendte stillingsbetegnelser som kontorassistent, assistent osv. Vi er godt klar over, at det ikke altid svarer til virkeligheden ude i boligorganisationerne, men eksempelvis er de fleste i den store gruppe af udlejningsmedarbejdere placeret under kategorien "assistenter".

Næste lønstatistik vil fortsat tage udgangspunkt i september måned, og der vil til sommer blive udsendt relevant informationsmateriale og vejledning vedrørende lønstatistikken for 2008.

Med venlig hilsen 

Gert Nielsen / Lars Schmidt

 

Søger du bolig? - Klik her